Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zadania starosty a pomoc przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników

Zadania starosty a pomoc przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników fotolia.pl

Jakie zadania nakłada na starostę projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy z druku sejmowego nr 299 w kontekście pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników?

Jak wynika z przedmiotowego projektu (art. 1 pkt 14 dodający art. 15zzb) starosta będzie mógł na podstawie zawartej umowy przyznać mikro przedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Ponieważ powołany przepis ma charakter fakultatywny, nie będzie to zadanie obowiązkowe.

Jak rozumieć pojęcie pracownika?

Pracownikiem w rozumieniu powołanego artykułu jest:

  • osoba fizyczna, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy,
  • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
  • osoba która wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Jak rozumieć pojęcie spadku obrotów?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Zadania urzędów pracy związane z udzieleniem dofinansowania

Nabór wniosków będzie ogłaszał dyrektor powiatowego urzędu pracy. W ciągu 14 dni od tej daty przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Co bardzo ważne przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Treść wniosku

We wniosku przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenia dotyczące: spadku obrotów w wysokości wskazanej w przepisach, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezalegania w regulowaniu wskazanych danin publicznych do końca trzeciego kwartału 2019 r., posiadania statusu mikro-przedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników objętych wnioskiem, wysokości wynagrodzeń każdego pracownika i należnych składek na ubezpieczenia społeczne, numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku w SKOK właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Wniosek będzie musiał zawierać także oświadczenie o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, o treści wskazanej w komentowanym przepisie. Informacja, że to sam składający jest zobowiązany zawrzeć we wniosku opisywaną klauzule wskazuje, że to przedsiębiorca sporządza wniosek i składa go we właściwym PUP-ie.

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów:

  • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Podstawa wypłaty dofinansowania

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia (do którego stosuje się opisane powyżej wytyczne związane z obowiązkiem zamieszczenia oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń) o zatrudniania w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z nich i należnych składek na ubezpieczenie społeczne wg stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych tą umową przez okres trwania dofinansowania i po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku, starosta wezwie przedsiębiorcę do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić dofinansowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Czas trwania dofinansowania

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane od dnia złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Z tym, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres.

Pon., 30 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka