Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rząd przygotował rewolucję w służbie zdrowia

Rząd przygotował rewolucję w służbie zdrowia fotolia.pl

Do pierwszego czytania został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sytemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. Projekt zakłada zmiany w kilkudziesięciu ustawach.

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Wprowadza się możliwość wydawania Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub działającemu w jego imieniu państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego decyzji nakładających obowiązek dystrybucji produktów biobójczych – w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego lub posiadacza pozwolenia albo zezwolenia na handel równoległy, lub wytwórcy produktu biobójczego.

Ponadto państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie mógł wydawać państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, w przypadku gdy właściwy do ich realizacji państwowy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać.

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

Proponuje się możliwość zmian terminów państwowego egzaminu lekarskiego, naboru na specjalizację, rozpoczęcia specjalizacji.

W projekcie wprowadzono również możliwość: skierowania lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii, uznania okresu wykonywania tych zadań odpowiednio do okresu odbywania stażu i szkolenia specjalizacyjnego oraz zwolnienie lekarza z obowiązku odbycia jednego, ostatniego kursu w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi:

W ustawie tej zaproponowano, aby w przypadku wystąpienia epidemii, zagrożenia epidemiologicznego, szerzenia się choroby zakaźnej czynności związane z pobieraniem krwi i jej składnikami mogły wykonywać pielęgniarki, które: przeprowadziły, pod nadzorem lekarza, co najmniej 100 kwalifikacji dawców do oddania krwi lub jej składników oraz posiadają prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Możliwe będzie także przesunięcie kontroli jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi pod względem spełniania przez te jednostki wymagań niezbędnych do realizacji zadań określonych ustawą, w przypadkach określonych w ustawie.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej:

Rząd zaproponował możliwość przesunięcia terminów: szkolenia specjalizacyjnego, postępowania kwalifikacyjnego oraz PESDL.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne:

Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zapobieżenie wywożenia poza granice krajów, w wypadku wystąpienia zagrożenia epidemią, produktów biobójczych takich jak np.: środki dezynfekujące oraz możliwości dystrybucji i sprzedaży tych środków w kraju.

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia pacjentów, które umożliwią wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta oraz recepty pro auctore i pro familiae.

W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów:

Możliwość przesunięcia terminu kontroli jednostek pod względem spełniania przez te jednostki wymagań niezbędnych do realizacji zadań określonych ustawą oraz w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia istotnej niepożądanej reakcji lub istotnego zdarzenia niepożądanego.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

Wprowadza się szereg zmian dotyczących uszczegółowienia przepisów w zakresie obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych i kwarantanny.

Określona została definicja izolacji domowej: odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Izolacja w warunkach domowych może być zastosowana przez władze publiczne w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych. Pewna pula miejsc szpitalnych musi bowiem pozostawać wolna aby być zarezerwowana na potrzeby osób, które rozwiną w przebiegu zachorowania na COVID-19 niewydolność oddechową i będą wymagały długotrwałego leczenia obejmującego podawanie skoncentrowanego tlenu, podłączenia do respiratora lub w skrajnych przypadkach aparatury ECMO.

Ponadto ma zostać usprawniony przepływ danych o osobach zakażonych i osobach poddanych kwarantannie.

Będzie możliwe także wydanie polecenia pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, które wychowują dzieci do lat 18 (nadal nie będzie można polecać jej kobietom w ciąży i osobom wychowującym te dzieci samotnie ale do lat 14, chyba że ci ostatni wyrażą na to zgodę).

Proponowane jest także rozwiązanie, które umożliwi kierownikom wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo wykorzystanie przy organizacji pracy zatrudnianych pracowników wykonujących zawody medyczne instytucji dyżuru medycznego oraz tzw. klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody pracownika na wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień.

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej:

Umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Umożliwienie wykonywania ponadwymiarowej (w ramach dyżuru medycznego) pracy w podmiotach leczniczych, ubezpieczonym będącym pracownikami wykonującymi zawód medyczny, w godzinach innych niż normalne godziny pracy tych pracowników oraz innych niż te, w których są one zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zatrudnienie osoby wykonującej zawód medyczny w podmiocie leczniczym w okresie objęcia jej obowiązkową kwarantanną w ramach pracy zdalnej bez ryzyka utraty dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek w wysokości 100% wymiaru dla osób wykonujących zawód medyczny przebywających w związku z wykonywaniem zawodu w kwarantannie lub izolacji domowej.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Czw., 26 Mrz. 2020 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek