Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specustawa… naftowa?

Specustawa… naftowa? fotolia.pl

Do Sejmu dnia 4 lutego 2019 r. wpłynął rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Z jednej strony nie można powiedzieć, że jest on „królikiem z kapelusza” – wszak był umieszczony w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Z drugiej strony projekt ten nie został np. poddany konsultacjom społecznym.

Zakres stosowania

Omawiany akt ma określić zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Strategiczne inwestycje zostały zaś wymienione w załączniku do projektu, stanowiącym integralną część przyszłej ustawy. Są nimi:

  1. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  2. Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.
  3. Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  4. Budowa rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra – Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Projekt wskazuje też konkretny podmiot, który w rozumieniu projektowanych przepisów będzie inwestorem – tj. spółkę akcyjną, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Najważniejsze zmiany

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, która będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych części. Sami projektodawcy nie ukrywają, że: „Projekt ustawy został opracowany z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, takich jak ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu czy ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.”.

Przyjęcie projektu ma spowodować uproszczenie uzyskiwania decyzji czy opinii poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. Zostanie określony czas na podejmowanie przez organy administracji publicznej określonych działań oraz wprowadzona będzie podstawa prawna do nakładania kar w przypadku nieterminowego wydania władczego rozstrzygnięcia. Projekt ma także doprowadzić do skutecznego uzyskiwania przez inwestorów praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.

Projektowany akt – ze względu na swój „speccharakter” – wyłącza oczywiście zastosowanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o rewitalizacji oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Uzasadnienie ingerencji

Zakładane zmiany wprowadzą daleko idące modyfikacje obowiązujących zasad dotyczących gospodarowania przestrzenią. W uzasadnieniu do projektu wskazano jednak, że:  „[…] zaproponowane rozwiązania są konieczne i proporcjonalne do zamierzonego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Z projektem można zapoznać się pod adresem: www.orka.sejm.gov.pl

Czw., 7 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel