Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w doręczeniach na gruncie kpa

Zmiany w doręczeniach na gruncie kpa fotolia.pl

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Projekt ustawy stanowi realizację postulatu wniesionego do Senatu w dniu 11 grudnia 2017 r. Autor petycji zwrócił się o wprowadzenie zmiany do art. 57 kpa, w taki sposób aby nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE było zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadanie pisma w placówce pocztowej zagranicznego operatora pocztowego przed dniem upływu terminu nie prowadzi do zachowania tegoż terminu, chyba że pismo dotarło do adresata przed upływu terminu. Sytuacja ta stanowi problem dla obywateli polskich przebywających za granicą, gdyż zmusza ich do wysyłania pisma z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dotarło w terminie do polskiej placówki pocztowej, albo do złożenia pisma w polskim urzędzie konsularnym.  

Projekt zakłada wprowadzenie zmiany w art. 57 § 5 pkt. 2, punkt ten otrzyma brzmienie „nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”. W obecnym stanie prawnym termin na dokonanie czynności uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy- Prawo pocztowe.

Konsekwencją wprowadzenia powyższych zmian jest analogiczna zmiana w art. 40 § 4 kpa. Ograniczony zostanie zakres zastosowania do tego przepisu, który nakazuje wskazanie pełnomocnika dla doręczeń do sytuacji, w której strona ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W projekcie ustawy przepis ten otrzyma brzmienie: „Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

Proponowane zmiany przyczynią się do ułatwienia obywatelem Polski udziału w obrocie prawnym w przypadkach gdy przebywają na terenie innych państw Unii Europejskiej, bowiem dotychczasowa możliwość złożenia pisma w konsulacie jest niewystarczająca z uwagi na ograniczoną sieć Konsulatów RP. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, iż zmiana ta dotknie 1,78 mln. osób- obywateli Polskich przebywających za granicą na terytorium Unii Europejskiej (dane z 2013 r.).

Źródło: www.senat.gov.pl

Pt., 4 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek