Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O edukacji domowej i innowacjach pedagogicznych w Sejmie

O edukacji domowej i innowacjach pedagogicznych w Sejmie fotolia.pl

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła 20 marca br. informację Ministra Edukacji Narodowej na temat edukacji domowej wobec zmian ustawowych.

Informację przedstawiły: dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Katarzyna Koszewska oraz naczelnik w Departamencie Kształcenia Ogólnego – Renata Karnas.

Jak wyjaśniły Panie z MEN edukacji domowa zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe pozwala na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie na realizację tzw. edukacji domowej wydawane jest na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły, do której zostało przyjęte dziecko, usytuowanej na terenie województwa, w której zamieszkuje dziecko i w którym zlokalizowana jest szkoła. Do wniosku musi być dołączona opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Na każdym etapie kształcenia istnieje możliwość cofnięcia zezwolenia za realizację obowiązku nauki poza placówką, w przypadku gdy rodzic złoży stosowny wniosek, w przypadku nie przystąpienia przez ucznia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych bądź w przypadku naruszenia prawa przy wydawaniu zezwolenia. Według stanu na dzień 30 września 2017 r. nauczaniem poza szkołą objętych jest 14 050 uczniów, co stanowi 0,24% ogółu uczniów realizujących roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Liczba ta na przestrzeni ostatnich 3 lat uległa istotnemu zwiększeniu.

Do roku 2015 uczniowie w tzw. edukacji domowej byli finansowani na zasadach przewidzianych dla wszystkich uczniów w systemie edukacji. Od roku 2016 w algorytmie podziału subwencji oświatowej wprowadzono zmiany. Kwota subwencji na ucznia objętego edukacją domową stanowi 0,6 kwoty subwencji naliczanej na pozostałych uczniów.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na znaczne (40%) obniżenie od 2016 r. kwoty subwencji na ucznia objętego edukacją domową; na ograniczenie możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych tylko do poradni publicznych; na ograniczenie wyboru szkoły dla dziecka realizującego edukację domową tylko do szkoły znajdującej się w obrębie województwa, w którym mieszka uczeń. Pytano o formy wyrównywania edukacyjnego dla dzieci powracających z zagranicy; o wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów realizujących edukację domową.

W drugiej części posiedzenia Komisja rozpatrzyła także informację Ministra Edukacji Narodowej na temat podsumowania pierwszego roku realizacji pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Informację przedstawił naczelnik w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji – Tomasz Kulasa.

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Pilotażowe wdrożenie nauczania programowego do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach” przeprowadzony był w roku szkolnym 2016/2017. Bazą do wprowadzenia pilotażu była propozycja podstawy programowej wprowadzająca naukę algorytmiki i programowania w szkole i tym samym uczenie od najmłodszych lat kreatywności, zdolności do realizacji innowacji, a także umiejętności optymalnych działań. Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu było opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Chęć udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne zgłosiło ponad 2000 szkół. Wyróżnienia i nagrody otrzymało 16 szkół.

Jednym z efektów przeprowadzenia pilotażu było wypracowanie materiałów dydaktycznych, wspomagających nauczycieli w testowaniu projektu podstawy programowej kształcenia informatycznego w czasie pilotażu i realizacji nowej podstawy programowej w latach następnych.

Pt., 30 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka