Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz Odszkodowawczy w Prawie łowieckim

Fundusz Odszkodowawczy w Prawie łowieckim fotolia.pl

Do Sejmu trafił poselski projekt zmiany w ustawie Prawo łowieckie. Projektodawcy postulują powołanie Fundusz Odszkodowawczego, który będzie państwowym funduszem celowym. Jak wynika z uzasadnienia, powyższy Fundusz teoretycznie powinien funkcjonować od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz.U. 2016 poz. 1082), co jednak nie nastąpiło.

Ustawa określa, że przychody Funduszu pochodziły z:

  • rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich;
  • darowizn i zapisów;
  • dotacji z budżetu państwa;
  • innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu.

Jak czytamy w uzasadnieniu koszty związane z likwidacją szkód to nie tylko koszty wypłaconych odszkodowań. W skład tych kosztów wchodzą również dojazdy (niejednokrotnie odległe) szacujących na uszkodzone uprawy, jak również społeczny czas poświęcony na te czynności. Średni czas szacowania jednej szkody łowieckiej w skali kraju kształtuje się na poziomie 2.45 godz., zaś średnia odległość dojazdu kształtuje się na poziomie ok. 40 km. Koszty te, jako tzw. koszty towarzyszące ponoszone są przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Projektowana zmiana ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procedury wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Uproszczenie to polegać ma przekazaniu kompetencji w tym zakresie właściwym miejscowo Kierownikom biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W chwili obecnej kompetencje te posiadają wojewodowie. Taka regulacja jest nieefektywna i powoduje znaczną przewlekłość procedury dochodzenia odszkodowania. Wojewoda jest bowiem jednym organem właściwym dla całego województwa. Powoduje to, że nie jest on w stanie w szybkim tempie załatwić wszystkich wpływających do niego spraw w zakresie szkód łowieckich. Proponuje się więc, aby sprawy w zakresie szkód łowieckich były załatwiane przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja ta posiada biura we wszystkich miastach powiatowych.

W celu zapewnienia finansowania powstałych szkód łowieckich, projekt przewiduje szybsze wejście w życie przepisów dotyczących utworzenia Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Środki gromadzone w funduszu mają pochodzić: rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów, dotacji z budżetu państwa oraz innych dochodów uzyskanych na rzecz tego Funduszu. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii wojewodów, ustala roczny plan finansowy Funduszu, w wysokości ok 70 mln zł ze środków budżetu państwa, których jest dysponentem.

Pt., 2 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk