Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Środki z RPO na kształcenie zawodowe

Środki z RPO na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Sejmowa Podkomisja ds. kształcenia zawodowego 6 lutego br. rozpatrzy informację MEN na temat możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Głównym źródłem finansowania kształcenia zawodowego w systemie oświaty jest subwencja oświatowa, natomiast dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki europejskie dostępne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, jak i szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Środki na finansowanie rozwoju kształcenia zawodowego dostępne są w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, za które odpowiadają Zarządy poszczególnych Województw.

Adresaci wsparcia

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów z 1 stycznia 2018 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, działania podejmowane w ramach projektów regionalnych mogą być skierowane do:

 • szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • uczniów i słuchaczy tych szkół i placówek,
 • nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zawodowym,
 • instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Do instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek, z którymi współpraca jest możliwa do sfinansowania ze środków RPO, zalicza się pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz innych partnerów społecznych związanych z kształceniem zawodowym.

Cel wsparcia

Wsparcie kształcenia zawodowego ze środków RPO może obejmować:

 • doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy, a także przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji,
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • współpracę szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Nauczyciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe mogą korzystać z finansowanych ze środków RPO kursów lub szkoleń doskonalących oraz praktyk i staży organizowanych u pracodawców lub w szkołach wyższych. Z myślą o kadrze kształcenia zawodowego umożliwiono również organizację studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących tematykę związaną z nauczanym zawodem.

Środki na staże zawodowe i praktyki

Szczególnie istotną formą wsparcia kształcenia zawodowego ze środków RPO są staże zawodowe i praktyki dla uczniów szkół branżowych i technicznych.

W ramach RPO możliwe jest sfinansowanie:

 • praktyk zawodowych dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz branżowych szkół I stopnia, służących zastosowaniu i pogłębieniu zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • staży zawodowych dla uczniów techników i szkół policealnych, organizowanych w ramach kształcenia zawodowego praktycznego,
 • staży zawodowych dla uczniów techników i szkół policealnych wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego.

Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium.

Pracodawcy przyjmujący uczniów na staże zawodowe i praktyki mogą skorzystać z finansowania wydatków na materiały niezbędne do realizacji programu staży lub praktyk w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub staż. Każdy praktykant lub stażysta w projekcie RPO ma przydzielonego opiekuna. Na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. W projektach RPO możliwe jest pokrycie pracodawcom kosztów wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty.

Inne formy wsparcia

W regionalnych programach operacyjnych zapewniono również uczniom możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami projekty RPO umożliwiają organizację przygotowania zawodowego u pracodawców obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

W ramach działań na rzecz kształcenia zawodowego finansowanych ze środków RPO istnieje również możliwość rozwoju doradztwa zawodowego dla uczniów oraz tworzenia i rozwoju ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU).

Sob., 3 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka