Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe świadectwa i legitymacje szkolne

Nowe świadectwa i legitymacje szkolne fotolia.pl

Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego spowodowało, że konieczne stało się opracowanie wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego i dotychczasowego typu tj. dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Przepisy materialne rozporządzenia zawierają uregulowania odnoszące się do szkół nowego (docelowego) ustroju szkolnego. Wykaz wzorów druków dla tych szkół zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Przepisy odnoszące się do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także do szkół podstawowych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych w okresie przejściowym zostały określone w przepisach przejściowych. Wykaz wzorów druków szkolnych, które będą obowiązywały w tych szkołach zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. Jednocześnie w przepisach przejściowych określono poszczególne lata szkolne, w których będą obowiązywały wzory druków określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz lata szkolne, od których będą stosowane druki według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W zakresie merytorycznym rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak dotychczasowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. W stosunku do ww. rozporządzenia dokonano między innymi następujących zmian:

 1. W związku z ustaleniami dotyczącymi usprawnienia procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów przyjęto, że świadectwom, dyplomom państwowym i innym drukom szkolnym przeznaczonym do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. apostille będzie nadawał:
  - w odniesieniu do świadectw i indeksów wydawanych przez szkoły – właściwy kurator oświaty;
  - w odniesieniu do świadectw wydawanych przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
  - w odniesieniu do świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne – dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.
 2. Usunięto w przepisach projektowanego rozporządzania wyrażenie „wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci”. Rozszerzono tym samym podstawę do dokonania zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania. Obecnie zmiana taka mogła być dokonana jedynie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. Przepis w projektowanym brzmieniu zezwala na dokonanie zmian imienia (imion) lub nazwiska na podstawie decyzji administracyjnej i każdego orzeczenia sądowego w tym zakresie.
 3. Opracowano nowy wzór świadectwa dojrzałości, jednocześnie określając okoliczności jego wydawania w danych latach szkolnych.
 4. Wprowadzono rozwiązanie przewidujące możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej.
 5. Określono nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych.
 6. W związku z przeprowadzaniem od roku szkolnego 2018/2019 egzaminu ósmoklasisty w rozporządzeniu oraz załącznikach do rozporządzenia uwzględniono zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 7. Doprecyzowano, że odpis świadectwa dojrzałości oraz odpis aneksu do świadectwa dojrzałości drukuje się łącznie z wizerunkiem pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a nie jak dotychczas z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.
Sob., 27 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka