Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola w pomocy społecznej – będę zmiany

Kontrola w pomocy społecznej – będę zmiany fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Projekt rozporządzenia określa organizację i tryb przeprowadzania kontroli i sprawowania nadzoru, kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, kwalifikacje pozostałych pracowników wykonujących z upoważnienia wojewody zadania z zakresu pomocy społecznej, a także wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych.

Jednostką podlegającą kontroli w rozumieniu projektowanego rozporządzenia jest jednostka organizacyjna pomocy społecznej, noclegownia, ogrzewalnia, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie, a także urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski, w zakresie zadań pomocy społecznej, oraz podmiot niepubliczny wykonujący zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Plan kontroli będzie opracowywany przez dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego i zatwierdzany przez wojewodę,
a nie jak dotychczas przez zespół inspektorów i zatwierdzany przez ww. dyrektora. Projektodawca zawarł również w § 3 w ust. 2 projektu przepis stanowiący, że wojewoda może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli.

Zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez urzędy wojewódzkie w § 4 projektu rozporządzenia usunięto kontrolę sprawdzającą. Zgodnie z § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia zakres kontroli kompleksowej obejmuje obszar organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążący się z realizacją zadania określonego w ustawie. W porównaniu z dotychczasowymi regulacjami doprecyzowano zakres tej kontroli, wskazując, że obejmuje ona kontrolę finansową jedynie w obszarze organizacji i funkcjonowania związanym z realizacją zadania określonego w ustawie. Ponadto zmieniono okres jej przeprowadzania z 3 na 4 lata.

Przepis § 8 projektu rozporządzenia reguluje kwestie kontroli doraźnej, którą przeprowadza się w każdym czasie w celu zbadania prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli w określonym zakresie, także w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne, po upływie czasu przeznaczonego na ich realizację. Podstawą prowadzenia tej kontroli mogą być uzyskane przez właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli. Ponadto wskazano, że kontrola doraźna może być prowadzona w siedzibie kontrolującego, na podstawie dokumentów udostępnionych przez jednostkę podlegającą kontroli.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 31 Lp. 2020 1 Komentarz Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek

Komentarze

adam
0 # adam 2020-08-01 10:22
W projektowanym rozporządzeniu ogranicza się możliwość ubiegania się o pracę na stanowisku inspektora ds. kontroli w pomocy społecznej osobom posiadającym wyższe wykształcenie zawodowe na kierunku praca socjalna, a pozostawia takie uprawnienia osobom, które ukończyły studia na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, marketing lub zarządzanie, administracja - a więc na kierunkach nie mających nic wspólnego z pomocą społeczną, jednocześnie zmniejszając wymagany staż pracy w pomocy społecznej z 5 do 4 lat. Czy jest logicznym wykluczenie zatrudnienia na stanowiskach inspektorów wojewódzkich osób z dużym doświadczeniem zawodowym w pomocy społecznej na rzecz osób nie mających takiego doświadczenia?
W każdym systemie czy np. oświaty czy służby zdrowia, stawia się na ludzi posiadających doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie tj. w oświacie na nauczycieli, w służbie zdrowia - na lekarzy i pielęgniarki a w pomocy społecznej?
| | |