Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Walka z niską emisją – jest projekt ustawy

Walka z niską emisją – jest projekt ustawy fotolia.pl

Minister Rozwoju przesłała do konsultacji publicznych i opiniowania w ramach KWRiST projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jakie są najważniejsze założenia projektowanej regulacji? Podstawowe są dwa: stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz zmiany w Programie Stop Smog. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Co do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to według projektów będzie się w niej gromadzić:

 1. Dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:
  1. źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej oraz źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy;
  2. przeprowadzonych kontrolach i czynnościach w ramach których dokonywana jest inwentaryzacja budynków przez uprawnione do tego osoby;
  3. przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej, ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej) lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniu albo dofinansowaniu:
   • przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
   • odnawialnych źródeł energii, o których w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
   • innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
  4. przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
   • dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
   • dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
   • zasiłku celowego na opał, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB, zamieszczane w tzw. „wykazie osób uprawnionych”.

Według założeń inwentaryzacja budynków ma następować w przypadku dokonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy publicznych na podstawie:

 1. art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – przez upoważnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających w imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
 2. art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – przez uprawnionych pracowników organów ochrony środowiska;
 3. art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przez upoważnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających w imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
 4. art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony – przez inspektorów ochrony środowiska;
 5. art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – przez osoby posiadające uprawnienia mistrza kominiarskiego oraz przez osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności.

Stop Smog

Jak wskazują projektodawcy, w zakresie Programu Stop Smog projektowana regulacja ma przede wszystkim zapewnić zwiększenie jego atrakcyjności dla gmin, co ma sprawić, że liczba uczestniczących w nim samorządów znacząco się zwiększy. Powinno to zostać osiągnięte m.in. poprzez:

 1. Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do Programu (z 2% do 1% lub 30 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie;
 2. Zmniejszenie z 50 na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia;
 3. Wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji przez gminę w danym porozumieniu więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie;
 4. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w Programie o:
  1. Koszty mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
  2. Koszty zapewnienia dostępu do energii z OZE i pompy ciepła w tym m.in. w oparciu o urządzenia stanowiące własność gminy;
  3. Koszty instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną;
  4. Koszty innych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, jednakże stanowiące nie więcej niż 20% łącznych kosztów;
  5. Koszty serwisu i konserwacji w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych;
  6. Koszty nadzoru inwestorskiego i inspekcji nadzoru budowlanego;
  7. Koszty przygotowania wniosku w okresie do 6 miesięcy przed datą zawarcie porozumienia.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

Pt., 31 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel