Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Kwestia magazynowania odpadów i wywozu śmieci, obowiązek zgłaszania zakupionych pojazdów a także projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się 29 stycznia 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Wyjątkowo, posiedzeniu w zastępstwie Pawła Szefernakera przewodniczyła Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. W tym roku nastąpiła również zmiana na stanowisku współprzewodniczącego ze strony samorządowej – Krzysztofa Żuka zastąpił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Z ramienia Związku Powiatów Polski w posiedzeniu udział wzięli: Jan Grabkowski - Starosta Poznański, Lucyna Sokołowska - członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rudolf Borusiewicz - dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Na początku posiedzenia wskazani zostali nowi członkowie i przedstawiciele do Rady Pomocy Społecznej, Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji a także do Komisji Heraldycznej.

Magazynowanie odpadów

Andrzej Porawski rozpoczął od podziękowań dla Ministra Klimatu za spotkanie, które się odbyło w sprawie magazynowania odpadów, a podczas którego Minister obiecał powołanie specjalnego zespołu rządowo-samorządowego do prac nad powyższym zagadnieniem. W związku z tym strona samorządowa chce wstrzymać się z opinią do czasu prac zespołu i zaopiniować projekt właśnie przez zespół. Strona rządowa zwróciła jednak uwagę, że powyższy zespół ma działać poza komisją, zatem przekładanie opinii jest niepotrzebne. Zwrócono również uwagę, że wiceminister Sławomir Mazurek, zajmujący się tematyką odpadów został odwołany i lada chwila powinna zostać powołana nowa osoba.
Głos w dyskusji zabrał przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich. Zaznaczono, że jak dotąd Minister nie udzielił odpowiedzi w zakresie wniosku strony samorządowej.
Łukasz Turowski z Departamentu Gospodarki Odpadami odniósł się do słów strony samorządowej – tłumaczył, że rozporządzenie nie zostało rozesłane, gdyż takich przepisów nie ma na razie w porządku prawnym. Warunki magazynowania odpadami są ustalane na podstawie wniosku złożonego przez wnioskodawcę i opierają się na wiedzy merytorycznej, nie mając jednak oparcia w przepisach. Dlatego w sytuacjach spornych powstają problemy. Z tego powodu strona rządowa uznaje wysoką potrzebę powstania projektu rozporządzenia w tej sprawie i uznaje jako pilne.
Ze strony samorządowej głos zabrał również Jacek Karnowski. Wydaje się, że kompleksowe spojrzenie na ten temat jest niezwykle potrzebne. Wolelibyśmy tego tematu nie rozwiązywać wyrywkowo i stąd też nasza prośba o zrealizowanie obietnicy pana Ministra o to, by powołać zespół z fachowców, jakich państwo macie po swojej stronie i których bezsprzecznie mamy my i żebyśmy spojrzeli całościowo na problem śmieci i w tym na to rozporządzenie. (…) Błędów popełniono już tutaj bardzo dużo i wiele problemów wciąż jest nierozwiązanych stąd też nasza prośba żeby klamka nie zapadała – mówił.
Prezydent Rybnika zaapelował z kolei o rozwiązania systemowe i przychylił się do szybkiego powołania zespołu. Z kolei Krzysztof Żuk podkreślał, jak bardzo wrażliwy jest to obszar i że odpowiedzialność za rozwiązania systemowe muszą wziąć na siebie obydwie strony. Zaznaczył też, że jest to ostatni moment, by wyjść z chaosu przy współpracy obydwu administracji. Stanowisko strony samorządowej nie zakłada jednoznacznie negatywnej opinii, ale składania do kompleksowego rozwiązania sprawy.

Związek Gmin Wiejskich zgłosił dodatkowy wniosek. Chodzi o pilną potrzebę zwrócenia uwagi przez organy rządowe na zagadnienie związane z ochroną zwierząt. Dla strony samorządowej bardzo ważnym zagadnieniem jest bowiem problem bezdomności zwierząt. Obecnie obowiązujące regulacje są na tyle nieżyciowe, że stanowią jedynie maszynkę do wyciągania pieniędzy. Strona samorządowa zwróciła też uwagę, że tym problemem powinny zająć się ograny antykorupcyjne. Zaproponowano wprowadzenie obowiązku czipowania zwierząt i prowadzenia takiego rejestru. Przejęcie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest bowiem dla samorządów sytuacją bardzo drogą. Przewodnicząca obiecała skierować temat do Ministra Środowiska.

Obowiązek zgłaszania kupna/sprzedaży pojazdów

Kolejny wniosek został zgłoszony przez stronę samorządową – zagadnienie wprowadził z ramienia Związku Powiatów Polskich Starosta Poznański, Jan Grabkowski. Chodziło o projekt zmiany ustawy o ruchu drogowym i obowiązek zgłaszania sprzedaży i kupna pojazdów. Jan Grabkowski zasygnalizował, że w obecnej sytuacji wniosków jest tak dużo, że konieczne jest zatrudnianie dodatkowych pracowników do wydziałów komunikacji, co z kolei będzie się wiązało w ogromnymi kosztami w skali kraju. W powyższej sprawie strona samorządowa przekazała projekt zmiany przepisów, który pokrótce omówił Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Przede wszystkim chodzi o zrównanie pozycji wszystkich właścicieli pojazdów – obecnie bowiem właściciel pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej jest zobowiązany do rejestracji pojazdu i podlega karze jeśli tego nie zrobi, podczas gdy obowiązek rejestracji nie obowiązuje tych, którzy nabyli pojazd z kraju spoza Unii. Grzegorz Kubalski odniósł się też do dużej ilości zgłoszeń, co wymusza zatrudnienie dodatkowych pracowników – zaproponował wyjście, by zgłoszenia te były obciążone opłatą, której wysokość ustali minister właściwy do spraw transportu. Kolejno, należy uszczegółowić system karania. Powyższe propozycje zmian strona samorządowa traktuje jako punkt wyjścia do rozmów z Ministerstwem Infrastruktury przekazując jednocześnie nadzieję, że nastąpi to maksymalnie szybko.

Nagrody dla nauczycieli

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej dyskutowano również nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Andrzej Porawski zwrócił uwagę na warunkowy tryb uzgodnienia projektu – strona samorządowa zgłosiła prośbę o zawężenie przepisów z paragrafu 9a, jednak nie udało się uzyskać odpowiedzi. Obecna na posiedzeniu Komisji przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazała stanowisko, że MEN nie wyraża zgody na owo zawężenie. Ministerstwo chciałoby, aby możliwości przyznawania nagród dla nauczycieli z własnej inicjatywy posiadali także kuratorzy oświaty.
Do przekazanego stanowiska ustosunkował się Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich – zgodził się ze stwierdzeniem, że jest to realizacja spojrzenia systemowego, jednak zaznaczył, że strona samorządowa wyraźnie stoi na stanowisku, że decyzje odnośnie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody dla swoich pracowników powinno pozostawać w zakresie uprawnień dyrektora. Grzegorz Kubalski stwierdził również, że jeśli Ministerstwo nie zamierza uznać stanowiska strony samorządowej wypracowanego na Zespole ds. edukacji, to jedyną możliwością jest negatywne zaopiniowanie rozporządzenia. 

Ciężki ruch na drogach samorządowych

Strona samorządowa zgłosiła również uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Andrzej Porawski mówił, że jest to projekt ustawy, który realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości, a realizuje go w sposób, który przenosi wszystkie obciążenia i odpowiedzialność prawną na jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, strona samorządowa zgłosiła prośbę o prowadzenie dalszych rozmów w tym zakresie w trybie roboczym.
Głos w sprawie zabrał również Grzegorz Kubalski z ZPP. Zwrócił uwagę, że projekt w takiej formie, w jakiej obecnie funkcjonuje może pociągnąć za sobą ogromne skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego względu, że dopuszczenie do ruchu w sposób praktycznie nieograniczony ruchu pojazdów ciężkich na dotychczasowych drogach gminnych czy drogach powiatowych może doprowadzić do ich bardzo szybkiej degradacji, a co za tym idzie do szybkiej konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych. Grzegorz Kubalski przedstawił też wątpliwości strony samorządowej co do katalogu wyłączeń, jakie są możliwe do wprowadzenia na podstawie sytuacji lokalnej. Wątpliwości budzi też mechanizm dotyczący zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Z racji tego, że strona samorządowa liczy się z tym, że uwag może być dość dużo i mogą one wymagać roboczego uzgadniania i wprowadzania zmian na bieżąco, zaproponowano, by tę kwestię przedyskutować najpierw na zespole roboczym – wówczas jest szansa, że projekt, który trafi na Zespół ds. infrastruktury będzie na tyle dopracowany, że będzie mógł tam uzyskać opinię pozytywną.
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przychylili się do powyższego postulatu prac na bieżąco. Strona rządowa zwróciła również uwagę, że strona polska nie ma za wielu możliwości do kształtowania przepisów w tym zakresie. Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury zaznaczyła, że starali się przenieść ciężar na drogi krajowe, a w przypadku dróg samorządowych starali się zachować maksymalny katalog wyłączeń. Jednocześnie zaznaczono, że Ministerstwo stara się znaleźć złoty środek. Strona rządowa wyraziła też pełną gotowość do rozmów w tym zakresie.
Grzegorz Kubalski zwrócił się z pytaniem o to, w jakim terminie można się spodziewać wersji projektu ustawy uwzględniającej wyniki konsultacji i uzgodnień. Strona rządowa poinformowała, że proces konsultacji społecznych nie został jeszcze zakończony – ewentualne uwagi mogą napłynąć do końca stycznia.
Sekretarz Andrzej Porawski zwrócił też uwagę, że kierowanie ciężkiego ruchu na drogi, na które nie był dotąd kierowany spowoduje określone skutki techniczne, a w ślad za nimi finansowe. Zgłosił również postulat, by strona rządowa rozważyła branie pod uwagę owych skutków na przykład przy dofinansowywaniu zadań z Funduszu Dróg Samorządowych – w tym także na drogach, które dziś nie są objęte tym funduszem. Ostatecznie w powyższej sprawie ustalono, że projekt trafi na zespół, a następnie wróci na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w lutym. 

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 26 lutego 2020 roku. 

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego)
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego)
 3. Wniosek Ministerstwa Rozwoju dot. opinii w sprawie dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” proponowanych dla zawodów szkolnych z branży motoryzacyjnej - mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy
 4. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020r.
 5. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - Projekt uzgodniony pod warunkiem, że zapis § 9a zostanie zawężony do nauczycieli sprawujących funkcję dyrektora lub pełniących obowiązki dyrektora
 7. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Główny Urząd Statystyczny) 
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla
 14. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (wersja po konsultacjach) (Ministerstwo Zdrowia) (UD 32)

Do dalszych prac skierowano:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury)
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników
Sob., 1 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn