Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Propozycje zmian w warunkach technicznych i projekcie

Propozycje zmian w warunkach technicznych i projekcie fotolia.pl

Minister Rozwoju skierował do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zmiany dotyczą kwestii związanych ze sterowaniem ogrzewaniem oraz ładowaniem pojazdów elektrycznych – i spowodowane są unijną dyrektywą.

O dyrektywie

Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Jak przypomnieli projektodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywą 2018/844/UE, w odniesieniu do nowych budynków niemieszkalnych i budynków niemieszkalnych poddawanych ważniejszym renowacjom, mających więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, państwa członkowskie zapewniają instalację co najmniej jednego punktu ładowania w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE, wraz z infrastrukturą kanałową na przewody elektryczne, na co najmniej jednym na pięć miejsc parkingowych, aby umożliwić zainstalowanie w późniejszym czasie punktów ładowania przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywą 2018/844/UE, w odniesieniu do nowych budynków mieszkalnych i budynków mieszkalnych poddawanych ważniejszym renowacjom, do których należy więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, państwa członkowskie zapewniają instalację infrastruktury kanałowej na przewody elektryczne na wszystkich miejscach parkingowych, aby umożliwić zainstalowanie w późniejszym czasie punktów ładowania przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w brzmieniu nadanym dyrektywą 2018/844/UE, istnieje wymóg, aby nowe budynki, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie, były wyposażone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. W istniejących budynkach instalacja takich urządzeń samoregulujących wymagana jest w przypadku wymiany źródeł ciepła, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych

Jak wskazują projektodawcy, zmiana w § 2 w ust. 1 rozporządzenia ws. warunków technicznych ma dotyczyć zakresu stosowania przepisów rozporządzenia poprzez dodanie zastrzeżenia § 135 ust. 8, w którym jest mowa o wymogu zaopatrzenia instalacji ogrzewania w istniejących budynkach w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej w przypadku wymiany źródeł ciepła, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie.

W § 135 zaproponowano następujące zmiany:

  1.  Dodanie ust. 7, który zawiera wymóg w zakresie wyposażenia nowych budynków w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie. Użyte w projektowanym przepisie określenie „strefa ogrzewana” rozumiane ma być według autorów jako zespół pomieszczeń obsługiwanych przez te same systemy techniczne, mające te same przeznaczenie, w których temperatura wewnętrzna różni się o nie więcej niż 4 K. Projektodawcy podkreślają w tym kontekście, że określenie to funkcjonuje w przepisach techniczno-budowlanych i jest powszechnie stosowane w związku z projektowaniem oraz sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
  2. Dodanie ust. 8, który zawiera wymaganie w zakresie wyposażenia budynków istniejących w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w przypadku wymiany źródeł ciepła.

Ponadto w odniesieniu do § 180 zaproponowano zmianę brzmienia pkt 1 przez wprowadzenie wymogu stosowania infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu

Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy § 11 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – wprowadza ona do opisu technicznego projektu architektoniczno-budowlanego kwestie dotyczące uwzględnienia wyposażenia budynków w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Ponadto zaproponowano zmiany w zakresie § 11 w ust. 2 pkt 12 w celu ujednolicenia treści zgodnie z dyrektywą oraz przewidziano dodanie pkt 12a, zgodnie z którym opis techniczny budynku powinien określać analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Natomiast w § 12 ust. 1 pkt 5 lit. b proponuje się przepis określający wymóg uwzględnienia w projekcie infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych.

Oba projekty dostępne są tutaj.

Pt., 3 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel