Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wrześniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Wrześniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fotolia.pl

11 września br. w siedzibie Ministerstw Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Zespół rozpoczął się od omówienia dokumentu rządowego „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Dokument ten otrzymał opinię negatywną Zespołu z uwagi na: brak odniesienia do sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w DPS, brak wskazania źródła finansowania dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i jego merytorycznego uzasadnienia. Brak powiązania pomiędzy wprowadzeniem nowego zawodu opiekuna medycznego a normami zatrudnienia pielęgniarek. Dokument zawiera propozycję opracowania norm zatrudnienia w przeliczeniu na łóżko szpitalne we wszystkich rodzajach świadczeń, z czym strona samorządowa się nie zgadza.

Następnie przystąpiono do omówienia spraw różnych. Na sprawy różne składał się wniosek ZPP dot. omówienia możliwości prowadzenia na jednej działce placówek opiekuńczo-wychowawczych z innymi jednostkami, wymienionymi w art. 106 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  (Na czerwcowym posiedzeniu ustalono, że MRPiPS przedstawi analizy, ile jest przypadków w kraju zagrożenia likwidacją placówek, by móc podjąć ewentualne kroków legislacyjnych przed końcem br.)

Przedstawicielka MRPiPS poinformowała, że resort nie planuje wydłużenia okresu na dostosowanie się podmiotów do wymogów wskazanych w ustawie, gdyż są inne instrumenty pozwalające na rozwiązanie tych kwestii. Każdy przypadek będzie badany indywidualnie, a działania zostaną podjęte przy współpracy z właściwym wojewodą.Starosta pruszkowski zwrócił uwagę, że ma 2 ośrodki, które nie spełniają wymagań ustawowych. Jeśli zostaną zlikwidowane, to około 20 dzieci trzeba będzie przenieść do innych placówek. MRPiPS wskazało, że zależy im na stworzeniu systemu– nie można dostosowywać prawa do kilku przypadków i rozluźniać rygoru ustawowego, który istnieje od kilku lat. Strona samorządowa nie kwestionuje zasadności wprowadzonego w ustawie rozwiązania, a jedynie wnosi o wydłużenie terminu na dostosowanie się do wymogów. Odp. MRPiPS zapewniło o dobrej woli w rozwiązaniu problemu. Będzie tak rozmawiać z wojewodami, aby problemy indywidualne były pozytywnie rozwiązywane. Nikomu, a zwłaszcza ministerstwu nie zależy na likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przedstawiciele powiatu Strzyżowskiego przedstawili problem dostosowania do wymogu zamieszkania maksymalnie 14 dzieci na terenie danej placówki. Czy ośrodki, które nie zdążą się dostosować do 2020 r. zostaną zlikwidowane? Ministerstwo odpowiedziało, że wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie placówki, w której mieszka więcej niż 14 dzieci.

W kwestii spraw różnych przedstawiciel ZMP wyraził stanowczy sprzeciw przeciwko działaniom Rady Ministrów, która bez konsultacji z największym pracodawcą, tj. JST przyjęła rozporządzenie podnoszące płacę minimalną od 1.01.2020 r. do 2600 zł brutto. W wyniku tej decyzji ubytek dochodów po stronie JST wyniesie ok. 250 mln zł w przyszłym roku. JST nie otrzymały żadnej rekompensaty - będą miały kłopot z zapewnieniem tych płac zarówno w administracji, jak i oświacie oraz ochronie zdrowia. Strona samorządowa wniosła o ujęcie w najbliższym porządku obrad KWRIST tematu dotyczącego płacy minimalnej.

Kolejno pochylono się nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Zespół zadecydował, że następujące projekty zostaną zaopiniowane w trybie obiegowym:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego- ostatecznie projekt ten uzyskał opinię negatywną Zespołu
  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej- projekt w opiniowaniu obiegowym uzyskał opinię pozytywną
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym- projekt uzyskał opinię pozytywną

Postanowiono, że Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) zostanie zdjęty z porządku obrad z uwagi na oczekiwanie na jego nowszą wersję.

Wt., 24 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek