Relacja z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST fot. H. Hędrysiak / ZMP

16 projektów z pozytywną opinią oraz pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk, 6 projektów skierowanych na zespoły robocze, w tym 3 projekty upoważniające zespoły do wydania opinii wiążącej oraz odmowa opiniowania 1 projektu ze względu na fakt, że został on już przekazany do prac sejmowych – to bilans posiedzenia KWRiST.

28 sierpnia br. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Wiceminister Paweł Szefernaker oraz Krzysztof Żuk Prezydent Lublina.

Systemem finansów

Komisja Wspólna odmówiła zaopiniowania projektu nowelizacji ustawy o podatku PIT, która obniża stawkę z 18 na 17% oraz znosi podatek dla osób poniżej 26. roku życia. Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk wyjaśniając przyczyny tej decyzji, przypomniał, że rząd skierował ten projekt do prac parlamentarnych, nie czekając na opinię samorządowców. Zaznaczył jednocześnie, że będą się oni domagali rekompensaty utraconych tą zmianą legislacyjną dochodów.

Samorządowcy podkreślali, że mniejszy podatek PIT spowoduje mniejsze wpływy do kas samorządowych. Nadwyżka operacyjna znacząco spadnie i sporo samorządów będzie miało problem z inwestowaniem. - Co więcej, zapowiada się, że spora grupa gmin nie będzie mogła uchwalić budżetu - alarmował prezydent Sopotu, Jacek Karnowski.

Jednym z szybkich działań, które może podjąć minister finansów jest np. zmniejszenie wskaźnika udziału środków dotacyjnych w projektach unijnych, upoważniającego do wyłączenia kredytów na te projekty z limitu zobowiązań – jeszcze w tej perspektywie finansowej.

Samorządowcy uważają, że podjęcie tego typu kroków jest konieczne. - Przyszły rok będzie przełomowy, bez poprawy naszych finansów, będziemy się musieli wycofać z części inwestycji, tych oczywiście, gdzie nie mamy jeszcze podpisanych umów – powiedział prezydent Lublina.

Samorządowcy chcą, by minister finansów jak najszybciej powołał specjalny rządowo-samorządowo-ekspercki zespół, który ma podjąć intensywne prace nad nowym systemem dochodów JST. To trudne zadanie i musi być obliczone na wiele miesięcy, zwłaszcza jeśli doliczyć czas na proces legislacyjny.

Drogi

Samorządowcy po raz kolejny domagali się, by premier wydał decyzję dotyczącą dofinansowania inwestycji drogowych w ramach pierwszej tury naboru z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker zapewnił, że premier podejmie decyzję w ciągu najbliższych paru dni. Dodał też, że pieniędzy z Funduszu nie trzeba wydać do końca tego roku, lecz do 30 czerwca 2020 r. Strona samorządowa chciałaby wydłużenia tego terminu, bo obawia się, że po tak późnym rozpoczęciu inwestycji, mogą nie zdążyć z jej ukończeniem.

Prezydent Karnowski przypomniał, że wątpliwości budzi tryb przydzielania środków finansowych na inwestycje drogowe przez premiera. - To jest zupełnie nietransparentna procedura. Dzisiaj nie wiemy, dlaczego jedne gminy, zaakceptowane przez komisję wojewody uzyskają dofinansowanie, a inne – nie. Są to przecież środki publiczne i dobrze by było, żebyśmy mieli transparentne zasady ich przekazywania – mówił.

Podwyżki dla nauczycieli

Samorządowcy chcą też, by pieniądze z subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli zostały przekazane do nich najpóźniej w połowie września. We wrześniu bowiem muszą wypłacić nauczycielom pensje dwa razy. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenia „z góry”, więc muszą dostać pensję wrześniową i – pod koniec miesiąca - już październikową. To będą niemałe środki – w przypadku dużych miast nawet kilkanaście milionów złotych.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się 25 września br.

Projekty z pozytywną opinią:

 1. Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławeckie (RD 256) (Ministerstwo Zdrowia).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiazmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (MZ 815).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiazmieniającego rozporządzenie  w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (MZ 807).
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznejzmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
 8. Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegozmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegow sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów)– Wniosek Współprzewodniczącego Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka o rozstrzygnięcie uwag nadesłanych do projektu: UM Wrocławia, UM Łodzi, UM Częstochowy.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansówzmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Finansóww sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansóww sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowejw sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których sporządzane będą wykazy nieruchomości Skarbu Państwa.
 17. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiskaw sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gogolice- Kosa (PLH320038);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bobięcińskie (PLH320040);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Bierzwinickie (PLH320044);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bielawy (PLH320053);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bukowy Las Górki (PLH320062);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Stolsko (PLH320063);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiązogóra (PLH3200660);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (PLH320068);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH020019);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Kamienne (PLH020038);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Ślęzy (PLH020040);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH020049);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Orlickie (PLH020060);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Błota Kłócieńskie (PLH040031);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Osy (PLH040033);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły (PLH040039);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Poleska (PLH060013);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Chełmskie (PLH060023);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krasnej (PLH260001);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Młodno (PLH080005);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pliszki (PLH080011);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilki nad Nysą (PLH080044);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brożek (PLH080051);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH100005);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pradolina Bzury-Neru (PLH100006);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cybowa Góra (PLH120049);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina Mała (PLH120054);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poradów (PLH120072);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Sola (PLH120083);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ostrówieckie (PLH140050);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Izbicki Przełom Wieprza (PLH060030);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH160011);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Teklusia (PLH160017);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łukawiec (PLH180024);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH180042);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk ostoja Augustowska (PLH200005);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Izbickie (PLH220001);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH220005);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk jeziora Wdzydzkie (PLH220034);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Woszczelskie (PLH280034);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelskie Pustacie (PLH320048);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziczy Las (PLH320060).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solecka Dolina Wisły (PLH040003);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nieszawska Dolina Wisły (PLH040012);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Wdy (PLH040017);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich (PLH040023);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barcińsko-Gąsawska (PLH040028);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Śliwicach (PLH040034);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Brodnicka (PLH040036);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Zagaj (PLH040038);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Barbarce (PLH040043);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce (PLH040044).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Łeby (PLH PLH220006);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH PLH220023);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przywidz (PLH PLH220025);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH PLH220027);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH PLH220029);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisła (PLH PLH220033);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łupawy (PLH PLH220036);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH PLH220038);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wejherowo (PLH PLH220084);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH PLH220094);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH PLH220105).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeleniewo (PLH200001);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Suwalska (PLH200003);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska (PLH200004);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Biebrzy (PLH200008);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szeszupy (PLH200016);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Sudawskich (PLH200017);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwony Bór (PLH200018);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie (PLH200020);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnego Nurca (PLH200021);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Rospudy (PLH200022);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pisy (PLH200023).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębniańskie Mokradła (PLH020002);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLH020011);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromierz (PLH020034);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Lądecka (PLH020035);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą (PLH020041);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Borowej (PLH020045);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą (PLH020055);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Chełmca (PLH020057);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzika Orlica (PLH020061);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH020070);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dalkowskie Jary (PLH020088);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie (PLH020089);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Kliczkowskie (PLH020090);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH020092);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skoroszowskie Łąki (PLH020093);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH020094);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Złote (PLH020096);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonek Przemkowski (PLH020097).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH020072);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ludów Śląski (PLH020073);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Strzelińskie (PLH020074);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródło Pijawnika (PLH020076);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Grędzińskie (PLH020081);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Niemczańskie (PLH020082);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH020087);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karszówek (PLH020098);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzcińskie Mokradła (PLH020105);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodłowice (PLH020106);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bór Jodłowy w Goli (PLH020107).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kampinoska (PLC140001);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Zwoleńki (PLH140006);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kantor Stary (PLH140007);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszyny Rumockie (PLH140010);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska (PLH140011);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikórz (PLH140012);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pakosław (PLH140015);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Łąckie (PLH140021);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH140023);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra (PLH140025);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Jana III Sobieskiego (PLH140031);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH140032;
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon Rembertów (PLH140034);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu (PLH140039);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański (PLH140041);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Natoliński (PLH140042);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe (PLH140049);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH140055).
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH PLH220008);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Wietcisy (PLH PLH220009);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jar Rzeki Raduni (PLH PLH220011);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziorka Chośnickie (PLH PLH220012);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH PLH220013);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH PLH220017);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piaśnickie Łąki (PLH PLH220007);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pływające wyspy pod Rekowem (PLH PLH220022);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH PLH220026);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH PLH220032);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH PLH220037);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH PLH220040);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Miasteckie Jeziora Lobeliowe (PLH PLH220041);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH PLH220054);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH PLH220063);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Młosino-Lubnia (PLH PLH220077);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumleś (PLH PLH220086);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH PLH220088);
 • specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piotrowo (PLH PLH220091).

Na zespoły trafią następujące projekty:

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

Upoważnienie do wydania opinii wiążącej przez Zespoły:

 1. Projekt założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 2. Projekt dokumentu rządowego „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” (ID 23) (Ministerstwo Zdrowia) – upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń – upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wydania opinii wiążącej.

Odmowa opiniowania projektu ze względu na fakt, że został on już przekazany do prac sejmowych:

 1. Projekt ustawy zmieniającego ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).

Źródło: KWRiST, ZMP

Sob., 31 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska