Kwietniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

Kwietniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST fotolia.pl

10 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. Na sprawy różne składały się na kwestia świadczeń pielęgnacyjnych. Temat był poruszany w związku z wnioskiem Związku Powiatów Polskich. Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. wskazał, że różnicowanie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych jest niekonstytucyjne, jednocześnie wskazał, że wyrok nie daje podstaw do przyznania świadczenia. Do tego potrzebna jest nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Rada Ministrów uważa, że pomoc winna uwzględniać różną niesamodzielność osób niepełnosprawnych.  Powstał spór między Sopotem a wojewodą pomorskim co do wydawania środków na świadczenia. Sopot przyznawał wszystkim świadczenie pielęgnacyjne, bez względu na moment powstania niepełnosprawności podopiecznego. Wojewoda ustalił, że dotacja była wydawana niezgodnie z przeznaczeniem. Związek Powiatów Polskich wskazał, że orzeczenia sądów idą w tym kierunku, że skoro ustawodawca nie uregulował tej kwestii, to świadczenia się opiekunom należą. Projekt jest przygotowywany już 2 lata, zanim zostanie uchwalona ustawa minie jeszcze sporo czasu. Kwestię trzeba rozwiązać już. Trzech obywateli miasta Gdańsk zgłosiło skargę do Trybunału w Strasburgu. Sądy stoją na stanowisku, że te środki się należą opiekunom, a MRPiPS uważa inaczej.  Strona samorządowa wskazała, że należy uregulować tę sytuację wcześniej niż kompleksową ustawą.

Kolejną kwestią był wniosek strony samorządowej o rozważenie możliwości dopuszczenia lekarzy obcokrajowców spoza UE przed nostryfikacją dyplomu do pracy w polskich szpitalach ze wskazaniem konkretnego podmiotu leczniczego oraz o rozważenie wprowadzenia mechanizmów zachęcających lekarzy do podejmowania rezydentury w szpitalach powiatowych. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia wskazało, że przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w tej sprawie. Projekt zawiera zapis, że lekarz (internista, pediatra, chirurg) będzie musiał odbyć co najmniej 6-miesięczny staż w szpitalu podstawowego zabezpieczenia.

Ostatnią sprawą z zakresu spraw różnych była Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat stanu prac nad ustawą  o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji organizujących funkcjonowanie kolumbariów.  Główny Inspektorat Sanitarny wskazał, że  projekt uwzględniający postulaty został przekazany 28.03.br. do Ministra Zdrowia.

W tej części przedstawiciel Związku Miast Polskich złożył wniosek, aby na następnym posiedzeniu poruszyć kwestię definicji łóżka szpitalnego oraz gwałtownego wzrostu sprzedaży tzw. „małpek”- wysokoprocentowych alkoholi sprzedawanych w buteleczkach o niewielkiej pojemności (zazwyczaj około 100- 200 ml).

Zespół pochylił się nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten nie został zaopiniowany ze względu na zmniejszenie dotacji na realizację zadań z 1,5 do 0,85% (przy pozytywnej ocenie rozwiązań merytorycznych). Opinię w  tej sprawie wyda KWRIST.

Kolejno Zespół zaopiniował pozytywnie dwa projekty tj. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna i projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Następnie Zespół przeszedł do dyskusji nad pakietem rozporządzeń, mających na celu polepszenie jakości leczenia nowotworu piersi w Polsce. Warto zaznaczyć, że projekty te były już przedmiotem rozważań zespołu (w lutym) i niestety w ich treści nadal nie znalazły się postulowane przez stronę samorządową zmiany. Są to projekty następujących rozporządzeń: rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zespół nie wydał opinii ze względu na przesłanie projektów 2 dni przed posiedzeniem Zespołu. Opinia Zespołu zostanie wydana obiegowo do 15 kwietnia, potem projekt zostanie skierowany na KWRiST. Przedstawiciele ZPP podnieśli problem przekierowania środków z 250 ośrodków na 60 szpitali, które będą wykonywały kompleksowe świadczenia. Nastąpi wzmocnienie silnych ośrodków, a mniejsze  w tym  powiatowe będą miały ograniczone finansowanie.

Ostatnim punktem obrad Zespołu był projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Projekt ten został wstępnie omówiony, przekazano uwago odnośnie projektu. Strona samorządowa wniosła wniosek o przekazanie OSR do projektu. Projekt powróci do opiniowania przez Zespół w momencie ustalenie jego ostatecznej wersji.

Czw., 18 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek