Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ochrona znaków geodezyjnych – projekt zmian

Ochrona znaków geodezyjnych – projekt zmian fotolia.pl

Resort inwestycji i rozwoju przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Projekt opracowano w związku z przyjęciem w dniu 28 czerwca 2018 r. przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, zgodnie z którym Członkowie Rady Ministrów zobowiązani są do podjęcia działań zmierzających do zmiany pozostających w zakresie ich właściwości aktów prawnych przewidujących obowiązek stosowania pieczęci lub pieczątek przez ww. podmioty.   

Zasadnicze założenia

Jak wskazują projektodawcy, po pierwsze ma zostać zniesiony obowiązek stosowania pieczęci jako obligatoryjnej formy identyfikacji osoby kierującej pracami geodezyjnymi (we wzorze Zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości). Równocześnie we wzorze zostaną wprowadzone zmiany redakcyjne – m.in. zamiast „gminy” znajdzie się w nim w końcu „starosta”. Od zmiany właściwości minęło blisko dwadzieścia lat, natomiast wzór pozostawał w niezmienionym kształcie.

Ponadto zrezygnowano z przepisu zobowiązującego starostę do przekazywania protokołów czynności sprawdzenia stanu znaku oraz usuwania pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych marszałkowi województwa. Resort zaznacza, że wśród zadań marszałka wymienionych w art. 7c ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne nie występuje bowiem zadanie, które wiązałoby się z ochroną znaków geodezyjnych. 

Wątpliwości

Projektodawcy podkreślają, że w § 9 pkt 2 i § 11 pkt 1 rozporządzenia ws. ochrony znaków zrezygnowano z wskazywania I i II klasy osnowy geodezyjnej, przez co brzmienie ww. przepisów zostało dostosowane do klasyfikacji osnów podstawowych, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Nie wspominają jednak o tym, że proponowane zmiany stanowią także merytoryczną modyfikację treści przepisów – być może wbrew zamierzeniu autorów.

Przypomnieć trzeba, że aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych posługuje się zasadniczo dwoma podziałami osnów. Pierwszy, standardowy, to podział na osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne. Drugi opiera się na tym, że w zakresie każdej z wskazanych wyżej osnów wyróżnia się osnowę podstawową fundamentalną (1. klasa), osnowę podstawową bazową (2. klasa) i osnowę szczegółową (3. klasa).

Głównemu Geologowi Kraju przekazuje się obecnie protokół czynności w przypadku, gdy zawiadomienie dotyczyło znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej. Według projektu co do znaków wszystkich trzech osnów będzie należało przekazać protokół tylko wtedy, gdy znak dotyczył podstawowej osłony – tym samym zaszłaby zmiana co do osłony grawimetrycznej i magnetycznej. 

Druga wątpliwość dotyczy tego, że obecnie do właściwości Głównego Geodety Kraju należy wykonanie prac, o których mowa w § 10 rozporządzenia ws. ochrony znaków w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej. Według projektowanej zmiany właściwość GGK zostałaby ograniczona tylko do podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Tym samym rozszerzeniu prawdopodobnie uległyby obowiązki starosty – o szczegółowe osnowy grawimetryczne i magnetyczne.

Wątki te będą na pewno omawiane w toku dalszych prac legislacyjnych. 

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Pt., 5 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel