Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Marcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

18 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Na początku posiedzenia przedmiotem obrad były sprawy różne.

Na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego poruszono kwestię problemów z dokonywaniem przez samorządy województw określania kategorii obwodów łowieckich zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zapewniali jednak, że niebawem zostanie opublikowana właściwa regulacja wykonawcza, co powinno rozwiązać problem. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęli odpowiedź resortu.

Czystość i porządek w gminach

Projektowana nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach – także zmieniająca ustawę o odpadach – przyjęła kolejną wersję. Resort oczekiwał zaakceptowania przez Stronę Samorządową tejże nowej wersji projektu, jednak nie nastąpiło to z uwagi zarówno na nieuwzględnienie istotnych uwag zgłaszanych wcześniej (obowiązkowe rozdzielenie przetargów na odbiór i wywóz odpadów, projektowany art. 26a ustawy o odpadach), jak i wprowadzone w ostatniej wersji rozwiązania trudne do zaakceptowania dla strony samorządowej (wątek tzw. nieruchomości niezamieszkanych). W najbliższych dniach Ministerstwo ma jeszcze zweryfikować aktualną wersję proponowanych zmian.

Publiczny transport zbiorowy

Przedstawiciele resortu infrastruktury zaprezentowali kolejny – tu nie padnie liczba, ze względu na to, że MI stoi na stanowisku, iż projekty do tej pory były zasadniczo trzy – projekt zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, nie uwzględniwszy praktycznie żadnych uwag Strony Samorządowej. Ministerstwo ma w najbliższych dniach ponownie zastanowić się nad tym, czy jednak nie zmienić sposobu myślenia o organizacji publicznego transportu zbiorowego – niemniej wydaje się, że nie należy się spodziewać fundamentalnych zmian.

Zespół omawiał następujące projekty:

 • projekt zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – projekt uzgodniony;
 • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)" (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)  – projekt uzgodniony (opinia wiążąca);
 • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – projekt uzgodniony;
 • projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa – projekt uzgodniony;
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – projekt uzgodniony;
 • projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – projekt uzgodniony;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) (Ministerstwo Infrastruktury) – projekt nie został uzgodniony; ma zostać przesłana jego nowa wersja, którą zajmie się KWRiST;
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników – projekt uzgodniony;
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – projekt uzgodniony;
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – projekt uzgodniony;
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – projekt zdjęty z porządku obrad na wniosek resortu;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)  – projekt nie został uzgodniony, MŚ ma odnieść się do wniosków Strony Samorządowej, decyzję podejmie KWRiST;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska)  – nowa wersja projektu będzie opiniowana w trybie obiegowym;
 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – projekt uzgodniony;
 • projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – projekt uzgodniony;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – projekt zdjęty z porządku obrad, będzie opiniowany w trybie obiegowym.
Pt., 22 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel