Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wieści z zespołu edukacji KWRiST

Wieści z zespołu edukacji KWRiST fotolia.pl

Ostatnie posiedzenie zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 lutego, zostało zdominowane przez dyskusję o finansowaniu wydatków oświatowych. O tym wątku piszemy osobno, natomiast poniżej prezentujemy informacje o trzech projektach rozporządzeń opiniowanych przez zespół.

Nabór do szkół artystycznych

Jako pierwszy omawiany był projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. W dużej mierze powtórzono w nim przepisy dotychczasowego rozporządzenia, a zmiany dotyczą limitów wiekowych w niektórych typach szkół artystycznych oraz załączników do dokumentacji i zakresu egzaminów. Projekt uzyskał opinie pozytywną. Z tym, że przedstawiciel Związku Miast Polskich zgłosił uwagę, by na jednym z kolejnych posiedzeń zespołu ustalić specjalność lekarzy, którzy mają kompetencje do wykonywania badań kandydatów do szkół artystycznych.

Pomoc materialna dla uczniów

Drugim omawianym był projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania dotacji. Od bieżącego roku ma zmienić się algorytm liczenia dotacji dla gmin na pomoc materialną dla uczniów. Wskaźnik liczby osób, którym przyznano zasiłki, zastąpiony zostanie liczbą uczniów, którym przyznano stypendium socjalne w roku poprzednim. W opinii MEN, uzależnienie wysokości dotacji od liczby uczniów, którym przyznano takie stypendium w poprzednim roku ma przywrócić zaangażowanie samorządów w pomoc dla uczniów, która ostatnio - zdaniem MEN - zmalała. Opinia zespołu była pozytywna, choć przedstawiciel ZMP apelował o skrócenie terminu wypłaty gminom dotacji.

Kandydaci na ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych

W projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy; MEN zaproponował zniesienie obowiązku publikowania na liście ekspertów informacji o stanowiskach zajmowanych przez ekspertów w okresie ostatnich pięciu lat. Informacje te resort uznał za nieistotne z punktu widzenia organu, który powołuje komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego. W opinii MEN, publikowanie na liście ekspertów informacji często nieaktualnych i niepowiązanych z nałożoną przez ustawodawcę na organ kompetencją, wydaje się zbędne.

Do tego rozwiązania uwagi zgłosił Związek Powiatów Polskich. W opinii powiatów należy utrzymać obecny zapis, ponieważ daje on organom prowadzącym pełniejszą wiedzę na temat ekspertów, jako potencjalnych uczestników komisji kwalifikacyjnych. Do tego należałoby wyznaczyć ekspertom konkretny termin aktualizowania danych o sobie, zamiast obecnego zapisu „niezwłocznie”, ponieważ dane zawarte w wykazie bywają nieaktualne. Obecny na posiedzeniu zespołu przedstawiciel MEN, którym był urzędnik zajmujący się na co dzień kwestią wykazu ekspertów, wyjaśnił, że w bazie jest obecnie ok. 8 tys. osób. W jego opinii rzadko zdarza się, by dane ekspertów były nieaktualne. Pozostawienie zapisu o publikowaniu danych o stanowiskach zajmowanych w ostatnich latach przez eksperta, jest niepotrzebne. Apelował również o niewprowadzenie terminu, do którego ekspert musiałby zaktualizować swoje dane, ponieważ wręcz utrudniłoby to funkcjonowanie bazy. Poza tym byłoby sztucznym zapisem bez wprowadzenia sankcji za niedotrzymanie terminu. W opinii urzędnika MEN lepszym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnego zapisu „niezwłocznie”. Strona samorządowa przyjęła te wyjaśnienia ze zrozumieniem i zaopiniowała projekt pozytywnie, jednak z zaznaczeniem, by w przyszłości do tej kwestii powrócić.

Czw., 21 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża