Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Praktyczna nauka zawodu. Nowa regulacja

Praktyczna nauka zawodu. Nowa regulacja fotolia.pl

W pakiecie projektów nowych rozporządzeń przedstawionych przez resort edukacji przed Świętami Bożego Narodzenia znalazł się projekt rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu. Do jego wydania zobowiązuje resort ustęp 4 artykułu 120 ustawy Prawo oświatowe, zmienionej ostatnią nowelizacją.

Co w rozporządzeniu

Upoważnienie ustawowe zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego. Poza tym rozporządzenie powinno określać: przeznaczenie środków finansowych, które szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przekazują podmiotom przyjmujących uczniów na praktyczną naukę zawodu, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia oraz ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego kursu.

Umowa podstawą zajęć

W projekcie jednoznacznie przesądzono, że w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, podstawą prawną odbywania zajęć praktycznych jest umowa. Po pierwsze, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą. Po drugie, umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Wymiar czasowy zajęć

Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i praktycznej nauki zawodu nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy wymiar nie może przekraczać 40 godzin. Natomiast w uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się w projekcie możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.

Kwalifikacje instruktorów

W obecnie obowiązujących przepisach w sprawie praktycznej nauki zawodu nie zostały określone wymagania dotyczące programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przepisy stanowią jedynie, że program kursu pedagogicznego powinien zostać zatwierdzony przez kuratora oświaty i powinien obejmować łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Każdy organizator kursu w sposób dowolny konstruował program kursu. W celu ujednolicenia wymagań dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przygotowania pedagogicznego w rozporządzeniu określono ramowy program kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (załącznik do rozporządzenia). Wskazano również, że osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i określono zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu.

Uelastyczniono wymagania co do stażu pracy instruktora praktycznej nauki zawodu. Nie będzie on musiał wykazać się stażem pracy nabytym dopiero po uzyskaniu dyplomu. Zmniejszony został również wymiar stażu pracy dla instruktora praktycznej nauki zawodu posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności). Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, osoby, które pełnią funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu zachowają dotychczas uzyskane kwalifikacje.

Projekt rozporządzenia dostępny tutaj www.legislacja.rcl.gov.pl.

Sob., 29 Gr. 2018 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża