Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Grudniowy Zespół ds. Ochrony Zdrowia KWRiST

Grudniowy Zespół ds. Ochrony Zdrowia KWRiST fotolia.pl

12 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Najżywszą dyskusję wywoła projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Związek Powiatów Polskich zgłosił m.in. uwagi dotyczące obowiązku wprowadzenia 1 opiekuna na 3 osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, nowy zapis w rozporządzeniu spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników, a to zrodzi dodatkowe koszty, tymczasem samorządy są już po przygotowaniu planów finansowych jednostek na kolejny rok a w ocenie skutków regulacji do projektu nie wskazano dodatkowych środków na sfinansowanie zwiększonego standardu zatrudnienia. Zastrzeżenia budził także wymóg zapewnienia osobnego pokoju wyciszeń dla grupy powyżej 3 osób ze spektrum autyzmu (5 osób w funkcjonujących domach). ZPP zwróciło uwagę, że wymóg ten może powodować trudności w dostosowywaniu istniejących ośrodków do proponowanych zmian. Wskazano przykłady takich placówek. Ustalono, że te oraz pozostałe uwagi ZPP przekaże do Ministerstwa na piśmie. Strona samorządowa zaproponowała podział nowelizacji na dwie części i wprowadzenie zmian, które nie budzą wątpliwości do końca roku a w odniesieniu do pozostałych przeprowadzenie rzetelnej oceny skutków wejścia w życie dla funkcjonujących środowiskowych domów samopomocy. Uzgodniono, że projekt zostanie zaopiniowany obiegowo. 

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności  w wodę przeznaczoną do spożycia został zaopiniowany pozytywnie. 

Kolejnym punkiem posiedzenia było przedstawienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego polityki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, który Zespół zaopiniował pozytywnie.

Przedmiotem obrad był także projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który zostanie przez Zespół zaopiniowany obiegowo. Strona samorządowa zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa jakie może powodować wprowadzenie funduszu motywacyjnego oraz uwagę dotyczącą dodania zapisu pozwalającego szpitalom pediatrycznym na wnioskowanie o udzielanie świadczeń świątecznych i nocnych również dla dorosłych.

Ponadto Zespół omówił projekty w konsultacjach: projektem ustawy o zmianie ustawy i minimalnym wynagrodzeniu oraz projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Te zostaną zaopiniowane po otrzymaniu nowych wersji projektów. 

Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia poinformowała również o pracach nad dwoma aktami: projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur przyjmowania zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach i dysponowania zespołów ratownictwa medycznego, które są na etapie opracowywania w Ministerstwie.

Sob., 15 Gr. 2018 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek