Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

15 projektów z opinią pozytywną i 10 odesłanych na zespoły robocze – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 17 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski; Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

Przygotowanie do wyborów. Większa dotacja

Spotkanie rozpoczęła informacja Krajowego Biura Wyborczego na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

Magdalena Pietrzak, szefowa KBW, poinformowała o tym, że 12 lipca br. prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu wyborczego. Wprowadza ona m.in. odstąpienie od obowiązku prowadzenia transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych oraz fakultatywność w zawieraniu porozumień pomiędzy Szefem KBW a właściwym miejscowo wójtem w sprawie obsługi urzędnika wyborczego przez gminę. Zmiany wchodzą w życie z dniem 20 lipca. Pisaliśmy o tym tutaj.

Ponadto, jak podała minister, w Sejmie procedowane są kolejne poprawki do kodeksu wyborczego. Dotyczą one procedury odwoławczej m.in. w wyborach samorządowych przy liczeniu terminów związanych z utworzeniem komitetu wyborczego, wyborców i przy rejestracji list. Dotychczas terminy odnosiły się do dnia doręczenia. A teraz liczone mają być od dnia podania do publicznej wiadomości.

Szefowa KBW poinformowała także o tym, że dotacja, którą samorządy otrzymają na wykonywanie zadań zleconych związanych z wyborami, zostanie zwiększona o przeszło 15 mln. zł. Środki na organizację wyborów samorządy mają otrzymać już w lipcu br. a nie jak to było do tej pory, czyli po zarządzeniu wyborów.

Komisja dyskutowała także na temat projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów. Będą to zadania Archiwów Państwowych, nie mniej jednak szczegóły dotyczące treści rozporządzenia wymagają jeszcze doprecyzowania. Projekt będzie rozpatrywany na posiedzeniu zespołu roboczego KWRiST.

Zmiany ustrojowe. Upoważnienia dla zastępców

Podczas lipcowego posiedzenia Komisji Minister Paweł Szefernaker odniósł się do problemu podstawy prawnej dla upoważnienia zastępcy wójta do zmian planu dochodów i wydatków budżetu zgłaszanego przez stronę samorządową na marcowym posiedzeniu KWRiST (przypomnijmy: z orzecznictwa wynika, że w obowiązujących przepisach nie ma podstawy do upoważnienia przez wójta swojego zastępcy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego; w szczególności przepisu takiego nie ma w ustawie o finansach publicznych, ani w ustawie o samorządzie gminnym; w praktyce powoduje to liczne kłopoty). Jak poinformował Paweł Szefernaker, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów może niezbędne zmiany przeprowadzić w ramach przepisów ustrojowych, które podlegają MSWiA i od paru dni w resorcie trwa analiza tej materii. O jej wynikach minister będzie informował.

Termomodernizacja

W porządku obrad znalazł się m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Piotr Woźny, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił założenia tego dokumentu. Powodem dla którego powstał jest zanieczyszczenie. Aż 36 polskich miast znajduje się bowiem wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Na zmianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania będą przekazane środki, tak by osoby ubogie energetycznie nie musiały płacić za wymianę ogrzewania. Zapisano propozycję, aby budżet centralny sfinansował jego wymianę w 70%, w 30% - JST (20% marszałek, 10% - gmina). Projekt po dyskusji został przyjęty.

W sprawie granic

Komisja uzgodniła - z uwagami - projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Miastami zostaną: Koszyce (województwo małopolskie), Pierzchnica (województwo świętokrzyskie), Szydłów (województwo świętokrzyskie) oraz Wielbark (województwo warmińsko-mazurskie). Resort spraw wewnętrznych i administracji będzie wnosił o poprawkę do rozporządzenia. Chodzi o to, aby w wśród miejscowości, które otrzymają status miasta, znalazł się także Lubowidz (województw mazowieckie). Za taką zmianą optował m.in. Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskim RP. Jednocześnie ta druga korporacja samorządowa ma uwagi do trzech rozstrzygnięć, które dotyczą wsi położonych wokół miast. – My to nazywamy anektowaniem wsi przez metropolie. Uważamy, że nie w ten sposób powinno się załatwiać sprawy współpracy między tymi dużymi miastami, metropoliami a miejscowościami położonymi wokół. Od lat obserwujemy próby, często skuteczne włączania tych miejscowości i to często przy sprzeciwie mieszkańców tych miejscowości. – tłumaczył Edward Trojanowski, zastępca sekretarza generalnego ZGW RP. – Mieszkańcy dużych miast nie chcą mieszkać w miastach. Wyjeżdżają poza ich granice. Nie chcą mieszkać w blokach. Chcą budować swoje domy pod miastem, na wis. Tymczasem działania prezydentów miast powodują, że miasto rozszerza swoje granice wbrew ich woli, a przede wszystkim rdzennych mieszkańców tych miejscowości – dodawał. Jak wyjaśniał, chodzi często o posiadłości mające swoje tradycje, osobowość, które zanikają wraz z włączeniem do miasta, w których stają się anonimowe. Jak zaznaczał Edward Trojanowski, często miasta zabierają najbardziej dochodowe części gmin.

Z kolei Związek Miast Polskich popiera w całości projekt rozporządzenia, w tym dwa wnioski o włączenie do Rzeszowa części gminy Tyczyn oraz Głogów Małopolski, gdyż jak mówił Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, jest to kontinuum zabudowy miejskiej. Granice administracyjne nie muszą przeszkadzać w rozwoju. Dobrym przykładem jest Francja. Jednocześnie francuskie prawo ułatwia współdziałanie w ramach różnego rodzaju związków gmin. Zarząd ZMP 4 lipca br. przyjął stanowisko w sprawie granic. Można się z nim zapoznać tutaj.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej odbędzie się 29 sierpnia br.

Lista projektów uzgodnionych:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji.
 7. Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (wyprawka szkolna).
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Na zespoły trafią:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobie ich ustalania.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 7. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.
 9. Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.
 10. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Niedz., 22 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska