Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będzie ustawa o rynku pracy?

Będzie ustawa o rynku pracy? fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy o rynku pracy. Projektowana regulacja ma zastąpić uchwaloną w 2004 r. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy zmiany obejmują:

 1. Zwiększenie dostępności i optymalizację form pomocy świadczonej przez urzędy pracy, m.in. poprzez:
  1. rezygnację ze wskazania grup docelowych, tj. osób, których  dotyczy dana forma pomocy – za wyjątkiem osób długotrwale bezrobotnych, uprawnień dla opiekunów osób niepełnosprawnych czy rozwiązań wprowadzonych do ustawy o promocji zatrudnienia (…) innymi ustawami – np. dotyczących pracy tymczasowej czy implementacji
   tzw. dyrektywy sezonowej,
  2. zmniejszenie liczby form pomocy (w tym rezygnację ze zlecania działań aktywizacyjnych przez marszałków czy świadczenia aktywizacyjnego),
  3. rezygnację z profilowania pomocy dla bezrobotnych w celu wyeliminowania ograniczenia w dostępie do wszystkich form pomocy dla każdego bezrobotnego,
  4. rezygnację z obowiązkowego opracowywania tzw. indywidualnych planów działania
   dla bezrobotnych, z wyjątkiem osób mających największe trudności w wejściu na rynek pracy,
  5. zwiększenie uczestnictwa tzw. „biednych pracujących” w kształceniu ustawicznym poprzez finansowanie z Funduszu Pracy kosztów ich szkoleń oraz poświadczania nabycia wiedzy i umiejętności, w tym uprawnień zawodowych,
  6. ułatwienie dostępu do ofert pracy w sektorze publicznym poprzez ich zamieszczanie
   w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej udostępnianym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 2. Zwiększenie pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności zmodyfikowanie form pomocy dla długotrwale bezrobotnych poprzez:
  1. zacieśnienie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej; zmiany w zakresie kierowania osób długotrwale bezrobotnych do centrów i klubów integracji społecznej oraz innych podmiotów oraz zlecanie działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, 
  2. przyznanie długotrwale bezrobotnym pierwszeństwa w uzyskaniu skierowania do spółdzielni socjalnej w celu podjęcia pracy,
  3. przyznanie długotrwale bezrobotnym oraz bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych pierwszeństwa w uzyskaniu skierowania na szkolenie,
  4. uwzględnienie w podziale środków Funduszu Pracy w województwie liczby długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 50 r. ż., co będzie skutkowało wyższymi kwotami środków Funduszu Pracy dla urzędów pracy obsługujących te grupy osób.
 3. Szersze wykorzystanie partnerów urzędów pracy w realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych poprzez:
  1. umożliwienie wszystkim bezrobotnym (a nie tylko pozostający w szczególnie trudnej sytuacji) skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, przede wszystkich w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (na podstawie umowy zawieranej przez urząd pracy z agencją zatrudnienia),
  2. rozszerzenie listy podmiotów uprawnionych do realizacji programów specjalnych,
  3. w szerszym zakresie włączenie partnerów w realizację działań na rzecz długotrwale bezrobotnych.
 4. Efektywniejsze wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), obejmujące także elementy zarządzania wiekiem, poprzez:
  1. wzmocnienie roli partnerów społecznych na poziomie regionalnym/wojewódzkim w decydowaniu o przeznaczeniu środków KFS,
  2. umożliwienie korzystania z KFS wszystkim podmiotom odprowadzającym składkę na Fundusz Pracy (nie tylko pracodawcom),
  3. umożliwienie dofinansowania kształcenia ustawicznego (oprócz pracowników i pracodawcy) także osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilno-prawnych,
  4. wyraźne powiązanie udzielanego wsparcia z zatrudnieniem – osoby przeszkolone w ramach KFS będą musiały być dalej zatrudnione lub prowadzić działalność/świadczyć pracę przez 6 miesięcy,  
  5. optymalizację nakładów – podwyższono wkład własny oraz ustalono roczny limit dofinansowania dla jednego wnioskodawcy zróżnicowany w zależności od wielkości podmiotu; zmniejszono także kwotę rocznego dofinansowania na jednego szkolonego pracownika,
  6. promowanie racjonalnego zarządzania wiekiem – określono preferencyjne warunki wsparcia (mniejszy wkład własny i większy limit dofinansowania na osobę) dla  podmiotów inwestujących w kształcenie ustawiczne osób w wieku 50+, realizujących zarządzanie wiekiem,
  7. poprawę jakości kształcenia opłaconego ze środków KFS – nałożono na dostawcę usług obowiązek posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub wpisu do Bazy Usług Rozwojowych oraz nadano urzędom pracy uprawnienia do kontroli wykonywanych usług na miejscu u usługodawcy,
  8. ułatwienie w zakresie rozliczania środków KFS – należności za kształcenie będą przekazywane na konto usługodawcy, po przedstawieniu przez podmiot faktury,
  9. zapewnienie dostępności środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach wszystkich priorytetów (Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i rad rynku pracy) od początku roku.
 5. Rozwiązania mające na celu usprawnienie oraz poprawę jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy, m.in. poprzez:
  1. wprowadzenie obowiązku weryfikacji przez urzędy pracy w systemach ZUS – przed skierowaniem bezrobotnego do formy pomocy – spełniania przez niego warunków do posiadania statusu bezrobotnego,
  2. wprowadzenie możliwości weryfikacji przez urzędy pracy pracodawców lub przedsiębiorców w zakresie m.in. posiadania przez nich zaległości z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. ściślejsze powiązanie aktywizacji z zatrudnieniem po jej zakończeniu, np. wprowadzono sankcje dla pracodawców i bezrobotnych za uchylenie się od zatrudnienia po szkoleniu w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej, podmiot przyjmujący na staż bezrobotnego będzie musiał zaoferować mu zatrudnienie po zakończeniu aktywizacji, a za  niewywiązanie się z tego obowiązku przewidziano sankcje,
  4. monitorowanie skuteczności i efektywności udzielonej pomocy w dłuższym okresie czasu, tj. w okresie 180 dni od zakończenia realizacji pomocy (a nie jak dotychczas w okresie 3 miesięcy). Przesłanką uznania udzielonej pomocy za skuteczną jest utrzymanie przez bezrobotnego aktywności zawodowej przez 90 dni (a nie jak dotychczas przez 30 dni),
  5. stworzenie podstawy prawnej, by urzędy pracy, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, miały dostęp do informacji gromadzonych m.in. przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną i wojewodów – w celu kontroli efektywności pomocy i eliminacji  nadużyć, 
  6. uregulowanie kwestii ochrony danych osobowych, w tym dla celów przetwarzania danych przez urzędy pracy,
  7. przedłużenie proefektywnościowego (powiązanego z efektami zatrudnieniowymi udzielanej pomocy) wsparcia z Funduszu Pracy funduszu wynagrodzeń powiatowych urzędów pracy,
  8. zweryfikowanie, w celu dostosowania do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy,  sposobu ustalania na dany rok limitów środków Funduszu Pracy na zadania ustawowe.
 6. Poprawa działań adresowanych do młodzieży – zaproponowano zmiany w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Instytucja ta zmieni nazwę na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży (PCAM), aby lepiej odzwierciedlała działania na rzecz tej grupy. Nową (uproszczoną) strukturę i szczegółowe zadania PCAM będzie regulował statut.
 7. Ułatwienie obywatelom polskim powracającym do kraju z zagranicy (z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przewidziano możliwość skorzystania z pożyczki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
  bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy, co wpłynie na skrócenie i uproszczenie procesu ubiegania się o środki, a także umożliwi uniknięcie dodatkowych wydatków ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę zasiłków, kosztów administracyjnych związanych z rejestracją, etc. Proponowane rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do osób zdecydowanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski,
  w szczególności osób, które prowadziły działalność gospodarczą za granicą.
 8. Poprawa sytuacji osób lub podmiotów korzystających ze środków Funduszu Pracy na podejmowanie działalności gospodarczej lub na tworzenie miejsc pracy dla osób skierowanych przez powiatowy urząd pracy:
  1. w odniesieniu do osób lub podmiotów korzystających ze środków bezzwrotnych:
   • uregulowanie sytuacji w przypadku śmierci przedsiębiorcy – brak dodatkowych obciążeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy dla osób zobowiązanych do zwrotu środków,
   • złagodzenie konsekwencji nieterminowego zwrotu podatku od towarów i usług,
  2. w odniesieniu do osób lub podmiotów korzystających z pożyczek:
   • skrócenie wymaganych okresów prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy, po upływie których uznaje się umowę za prawidłowo zrealizowaną, i zrównanie ich z okresami  stosowanymi przy środkach bezzwrotnych,
   • wprowadzenie możliwości restrukturyzacji zadłużenia.
 9. Zmniejszenie biurokracji, uproszczenie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów – zaproponowano szereg zmian szczegółowych, dotyczących różnych form pomocy świadczonej przez urzędy pracy, mających na celu uproszczenie, doprecyzowanie przepisów oraz zapobiegających nadużyciom czy złym praktykom. 

Związek Powiatów Polskich zbiera uwagi do projektu ustawy.

Ling do formularza zbierania uwag www.zpp.pl

Projekt można znaleźć pod linkiem:  www.legislacja.rcl.gov.pl

Pt., 6 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel