Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kolejna wersja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Kolejna wersja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym fotolia.pl

Do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem projektodawców Ustawa ma na celu poprawę sytuacji pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej przy jednoczesnym uwzględnieniu prawa do swobody w zakresie świadczenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających dotychczas na rynku przewozów drogowych osób.

Zakłada się, że głównym beneficjentem projektowanych regulacji jest pasażer, dla którego ustawa przyniesie następujące korzyści:

  • rozszerzenie sieci połączeń realizowanych w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej poprzez połączenie linii komunikacyjnych w pakiety zawierające co najmniej jedną linię o dużym potoku pasażerskim i co najmniej jedną linię o małym potoku pasażerskim,
  • utrzymanie dopłat do biletów ulgowych, w taki sposób, aby z przejazdów z ulgą ustawową mogli korzystać wszyscy obywatele uprawnieni do nich na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
  • wprowadzenie minimalnego standardu dostępności komunikacyjnej - publiczny transport zbiorowy będzie zapewniał co najmniej połączenia komunikacyjne pomiędzy miastem stanowiącym siedzibę wojewody lub sejmiku województwa a miejscowościami stanowiącymi siedziby władz powiatów wchodzących w skład danego województwa oraz połączeń pomiędzy miejscowościami stanowiącymi siedziby władz powiatów sąsiadujących.

Zmieniona została również definicja komunikacji miejskiej, w związku z pojawiającymi się licznymi problemami interpretacyjnymi w tym zakresie. Zgodnie z projektem komunikację miejską stanowią przewozy pasażerskie wykonywane wyłącznie w granicach miasta oraz gminne lub powiatowe przewozy pasażerskie wykonywane:

  1. w granicach miasta i wsi w przypadku gminy miejsko – wiejskiej,
  2. w granicach miasta oraz miast i gmin powiązanych z nim komunikacyjnie, jeżeli zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub gminy te należą do związku międzygminnego lub związku powiatowo – gminnego mających za zadanie realizację publicznego transportu zbiorowego,- a także metropolitalne przewozy pasażerskie.

W definicji linii komunikacyjnej zawartej w art. 4 pkt 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dodano, że linię komunikacyjną stanowi również połączenie komunikacyjne na drogach wewnętrznych. Ma to na celu uregulowanie występującej już aktualnie w praktyce sytuacji dotyczącej organizacji publicznego transportu na liniach komunikacyjnych przebiegających przez drogi wewnętrzne. Sytuacja ta występuje na liniach komunikacyjnych, których przystanki są zlokalizowane na drogach wewnętrznych przy centrach handlowych.

W definicji wojewódzkich przewozów pasażerskich zawartej w art. 4 pkt 25 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uwzględniono również połączenia komunikacyjne między powiatami ziemskimi a miastami na prawach powiatu. Ma to na celu uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych w kwestii charakteru przewozów pomiędzy powiatami ziemskimi a miastami na prawach powiatu, w sytuacji gdy nie zostało zawarte porozumienie
o powierzeniu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Powyższe rozwiązanie pozwoli na zakwalifikowanie ww. przewozów jako przewozów wojewódzkich dla których właściwym organizatorem będzie marszałek województwa.

W art. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dodano ust. 2a przewidujący, że gmina może zawrzeć z powiatem porozumienie w sprawie organizacji przez powiat gminnych przewozów pasażerskich oraz ust. 2b wprowadzający rozwiązania umożliwiające organizację przewozów wykraczających poza granice jednostek samorządu terytorialnego przez te właśnie jednostki.

Art. 12 ust. 1 określa nowe elementy planu transportowego, do których należą:

  • sieć komunikacyjna niezbędna do zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze właściwości organizatora;
  • zasady oznaczania poszczególnych linii tworzących sieć komunikacyjną;
  • informacje o prognozowanej liczbie pasażerów obsługiwanych na danej linii komunikacyjnej z uwzględnieniem potoków pasażerskich w określonych przez organizatora przedziałach czasowych w ciągu doby oraz poszczególnych dni tygodnia, z wyłączeniem komunikacji miejskiej;
  • informacje o pakietach linii komunikacyjnych obejmujących co najmniej jedną linię komunikacyjną o dużym potoku pasażerskim i co najmniej jedną linię komunikacyjną o małym potoku pasażerskim wraz z informacją o planowanych rozkładach jazdy, przewidzianych do obsługi przez operatorów w transporcie drogowym, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.

Z projektem ustawy można zapoznać się w tutaj.

Sob., 30 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk