Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji fotolia.pl

17 kwietnia obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące projekty:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji
 4. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
 6. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli

Do trzech ostatnich projektów Związek Powiatów Polskich przygotował szczegółową opinię.

Dyskutowano także nad projektem „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018”.

Ze względu na krótki czas od przesłania propozycji kryteriów do posiedzenia Zespołu, przedstawiciele Strony Samorządowej zgłosili tylko część uwag (m.in. wniosek o rozszerzenie możliwości korzystania w kryterium V (dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe) również dla SP przekształconych z gimnazjów od 01.09.2017 roku - na wyposażenie sal w meble dla klas 2 i adaptację świetlic w szkołach podstawowych. Większość JST już w 2017 r. przekształciła gimnazja w szkoły podstawowe i w 2018 r. nie będzie wielu takich szkół.

Ustalono, że:

 • MEN weźmie je pod uwagę i 18.04.br. prześle nowy projekt – do obiegowego zaopiniowania przez Zespół;
 • zostanie wprowadzona korekta pierwszych terminów zgłaszania przez JST wniosków o środki z rezerwy  - z 15 na 31 maja br.;
 • MEN prześle prezentację dotyczącą podziału rezerwy;
 • w razie trudności z obiegowym zaopiniowaniem kryteriów przez Zespół, zaopiniuje je KWRiST.

W sprawach różnych poruszono dwa zagadnienia:

1. Zauważone przez stronę mniejszościową nieprawidłowości w sposobie wykorzystywania przez JST części oświatowej subwencji (Wniosek członków strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych).

W trakcie dyskusji zgłoszono następujące wnioski:

 • o zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pod patronatem KWRiST z udziałem JST, których te kwestie dotyczą oraz stowarzyszeniami mniejszości, na której mogłyby zostać omówione m.in. kwestie jakości i standardów edukacyjnych w nauczaniu języka regionalnego; zmniejszenia wag i, co za tym idzie, wysokości subwencji na ten cel, a także nauczania języków mniejszości w szkołach niepublicznych, które otrzymują zwiększoną dotację (często nie tam, gdzie tradycyjnie istnieją mniejszości)
 • o zwiększenie transparentności wydawania środków, np. przez wykazywanie  na stronie internetowej MSWiA przekazywanych samorządom środków na nauczanie języka i kultury mniejszości narodowych;
 • o konsultowanie zmian takich, jak zmniejszenie subwencji z przedstawicielami środowisk mniejszości narodowych.

Minister Machałek poinformowała, że w 2018 r. zapewniono w subwencji oświatowej 365 mln zł na nauczanie języków mniejszości. MEN zmienił zasady od 2018 r., by położyć nacisk na nauczanie dwujęzyczne i innych przedmiotów nauczanych w językach mniejszości. Dużą rolę mogą odegrać kuratorzy oświaty, którzy mają możliwość kontroli szkół i realizowanych zadań. Obecna na spotkaniu kurator mazowiecka zadeklarowała wsparcie w tym zakresie.

2. Informacja przedstawiciela ZMP dotycząca prac zespołu roboczego, który liczył kwoty podwyżek dla nauczycieli. Wysokość niezbędnych środków została ustalona na 1,9 mld zł. JST otrzymały ok. 600 mln mniej, gdyż MEN uznał, że w działach takich jak: urlopy dla poratowania zdrowia, kształcenie dla dorosłych, awans zawodowy – JST zaoszczędzą środki. Zespół roboczy ustalił, że MEN przekaże dane z SIO na 31.03 br. i w połowie maja zespół oszacuje, ile naprawdę brakuje pieniędzy.

Sob., 21 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka