Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzrost standardu A i zmiany w wagach algorytmu podziału subwencji oświatowej

Wzrost standardu A i zmiany w wagach algorytmu podziału subwencji oświatowej fotolia.pl

Zgodnie z projektem algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5.436 zł.  

W stosunku do roku 2017 (5.293 zł) wzrośnie on o ok. 2,7 %, tj. o ok. 143 zł.

Jak wskazują projektodawcy w kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych. Najważniejsze z nich to:

 1. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
 2. zmiany wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania,
 3. planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli,
 4. zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
   

W projekcie rozporządzenia, w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, zaproponowano następujące zmiany w załączniku:

1. „Subwencja za efekt” - zmiany w wagach dla uczniów  liceów ogólnokształcących dla dorosłych, szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz). Dotychczasowa subwencja naliczana na uczniów poszczególnych rodzajów szkół (LO dla dorosłych, szkoły policealne, kkz) została podzielona na dwie części: „za uczestnictwo w zajęciach” i „za zdany egzamin”. W algorytmie proponuje się więc:

 1. dodanie nowej wagi „za zdany egzamin” dla:
 • uczniów w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny,
 • uczniów w szkołach policealnych (wszystkie kategorie uczniów, bez szkół specjalnych), którzy zdali  egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie,
 • uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji;

Wartość wagi kształtuje się na poziomie 0,165, co wyniesie w przybliżeniu ok. 890 zł na ucznia. Nie uwzględnia się do tej wagi absolwentów w szkołach, które wykazały zerową liczbę uczniów ogółem. Wagą „za zdany egzamin”  zostaną przeliczeni uczniowie, którzy zdali egzamin w ubiegłym roku szkolnym (czyli waga będzie uwzględniać zdawalność z rocznym opóźnieniem).

b) zmianę poziomu subwencji „za uczestnictwo w zajęciach”, tj.:

 • zróżnicowanie wskaźników do wyliczenia kwot subwencji dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz szkół policealnych w części SOA,

 

 kategorie uczniów

wskaźniki do części SOA

2017 r.

projekt na 2018 r.

uczniowie publicznych LO i szkół policealnych dla dorosłych (tryb stacjonarny)

0,700

0,600

uczniowie niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych (tryb zaoczny)

0,180

0,060

uczniowie niepublicznych LO dla dorosłych (tryb zaoczny)

0,180

0,100

uczniowie publicznych LO i szkół policealnych dla dorosłych (tryb zaoczny)

0,420

0,330

uczniowie niepublicznych LO i policealnych szkół dla dorosłych (tryb stacjonarny)

0,350

0,250

uczniowie publicznych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży

1,000

0,900

uczniowie niepublicznych szkół policealnych dla dzieci i młodzieży

1,000

0,450

 • wprowadzenie dodatkowego zróżnicowania wag dla uczniów szkół policealnych dla dzieci i młodzieży ze względu na publiczność (w przypadku uczniów niepełnosprawnych w szkołach policealnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży finansowanie zostaje utrzymane na zasadach jak w latach ubiegłych, uczniowie Ci są również wyłączeni z „wagi za egzamin”),
 • obniżenie wartości wagi dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 0,68 do 0,51;

W rezultacie przyjętych rozwiązań w przypadku  szkół, które mają wysoką zdawalność subwencja zostanie naliczona na uczniów tych szkół w wysokości tak jak dotychczas lub nawet wyższej niż do tej pory, natomiast w przypadku uczniów szkół z niską zdawalnością zostanie na nich naliczona subwencja niższa niż do tej pory. Zmiany zostały przygotowane w taki sposób aby były spójne z projektowanymi przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczącymi dotowania szkół z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jednakże w algorytmie podziału subwencji proponuje się, aby finansowanie za efekt nie zostało ograniczone tylko do szkół „niesamorządowych”, ale również objęło szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wstępne wprowadzenie zróżnicowania wag ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach - wyodrębnienie nowej, dodatkowej wagi w części SOB,  o wartości 0,10 (tj. ok. 543 zł)  w szkołach policealnych kształcących uczniów w zawodach:

 1. technik administracji,
 2. technik bezpieczeństwa i higieny pracy,   

oraz wyłączenie tej kategorii uczniów z przeliczania  dotychczasową wagą o wartości 0,23 dla uczniów szkół zawodowych.

3. Zmiany w zakresie naliczania subwencji na uczniów tzw. małych szkół:

 1. zwiększenie wartości wagi dla uczniów małych szkół z 0,18 na 0,2 (z 1 052 zł do 1 169 zł),
 2. zmiana definicji małej szkoły. Obecnie waga przysługiwała dla uczniów szkół podstawowych, w których liczba uczniów nie przekraczała 70. Obecną definicję zastąpiono górną granicą średniej liczby uczniów w klasie (szkoła, w której średnia liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać liczby 12 – z wyłączeniem uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości będącym drugim językiem nauczania. Taka zmiana definicji umożliwi uwzględnienie klasy 7 szkoły podstawowej oraz klasy 8 od 1 września 2018 r.

4. Zmiany wag dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych:

 1. zmniejszenie wartości dwóch najwyższych wag, tj. wagi P16 z wartości 1,5 do 1,3 i wagi P17 z wartości 1,1 do 1,0.
 2. zwiększenie wartości wagi P18 z 0,4 do 0,6.
 3. zmiany limitów wielkości grup uczniów mniejszości, które decydują o stosowaniu poszczególnych wag, w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 7 klasy szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. oraz w związku z rozpoczęciem wygaszania gimnazjów od 1 września 2017 r.

5. Zmniejszenie wskaźnika naliczającego środki z tytułu wypłaty dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (wskaźnik R) z poziomu 0,12 do 0,107. Jest to związane z planowanymi zmianami w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie likwidacji tego dodatku od 1 stycznia 2018 r.

6. Zwiększenie liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów OSM I stopnia wskaźnikiem 4,63% w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej od 1 września 2018 r.

7. Zmniejszenie liczby uczniów dotychczasowego gimnazjów dla dzieci i młodzieży  wskaźnikiem 17,29% w związku z kolejnym etapem wygaszania gimnazjów od 1 września 2018 r.

8. Zmiana sposobu naliczania subwencji na wychowanków internatów i burs (w tym również w szkołach artystycznych) wg. danych ze stanu na 30 września na dane średnioroczne. Jednocześnie zwiększenie wagi dla wychowanków internatów i burs (z 1,5 na 1,82) i dla wychowanków internatów szkół artystycznych (z 3,64 na 3,74) z uwagi na fakt że liczba uczniów średniorocznych jest niższa aniżeli liczba uczniów wykazanych na dzień 30 września.

9. Zmniejszenie wag dla szkół muzycznych uzupełniających I i II stopnia:

 1. dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (waga P22) z wartości 1,01 do wartości 0,85,
 2. dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (waga P23) z wartości 1,7 do wartości 1,5.

10. Doprecyzowanie kryteriów podziału części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie finansowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad listopadowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Sob., 25 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka