Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dotacja przedszkolna na nowych zasadach

Dotacja przedszkolna na nowych zasadach fotolia.pl

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego jest konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa ta przewiduje kompleksowe uregulowanie tej kwestii związanej z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym także wprowadza od dnia 1 stycznia 2018 r. nową delegację do wydania niniejszego rozporządzenia oraz wprowadza, że dotacja nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), ale dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

Projekt rozporządzenia określa:

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego. 

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w niniejszym projekcie rozporządzenia zostały dokonane zmiany polegające na zmianie sposobu naliczania dotacji. Dotacja będzie naliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego według organu rejestrującego lub organu prowadzącego daną placówkę wychowania przedszkolnego (w przypadku prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego), a nie według położenia placówki wychowania przedszkolnego (art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Spowoduje to rozszerzenie grupy jednostek samorządu terytorialnego, będących beneficjentami dotacji. Dotacja będzie naliczana nie tylko dla gmin na terenie, których położone są placówki wychowania przedszkolnego, ale dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

Rozszerzenia grupy beneficjentów dotacji  nie uwzględnia § 3 projektu rozporządzenia – dotyczący dzieci nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. Przepis ten dalej będzie obejmował tylko gminy, gdyż to ich zadaniem własnym jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przeznacza się z budżetu państwa wsparcie w formie dotacji celowej – tzw. dotację przedszkolną. Począwszy od dnia 1 września 2013 r. kwota dotacji jest udzielana na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy. Od dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z uwzględnieniem finansowania dzieci 6-letnich i starszych objętych wychowaniem przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja naliczana jest na dzieci w wieku do lat 5. Natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r. – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji będzie udzielana na każdego ucznia, który w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej korzystającego z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dla której dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym lub rejestrującym.

Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się w niniejszym projekcie zmianę polegającą na dostosowaniu udzielania i rozliczania dotacji dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, w tym również zmianę wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za jeden rok budżetowy. Ponadto w § 5 ust. 5 wprowadzono wzór dotyczący średniorocznej liczby uczniów ogółem, który ułatwi jednostkom samorządu terytorialnego ustalanie wydatków na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat , o którym mowa w § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia. 

W § 6 projektu rozporządzenia dodany został przepis przejściowy dotyczący pomniejszenia dotacji naliczanej na rok 2018. Zgodnie z którym do pomniejszenia dotacji, brana będzie liczba dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, ustalona na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017  r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Do rozliczenia dotacji za rok 2017 zgodnie z art. 108 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stosować się będzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Proponuje się aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Projekt będzie przedmiotem obrad listopadowego Zespołu ds. Edukacji KWRiST.

Sob., 4 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka