Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy - aktualizacja zaproponowanych zmian

Finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy - aktualizacja zaproponowanych zmian fotolia.pl

Uszczegółowienie zapisów dotyczących przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zostało przez MEN dokonane w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

29 sierpnia br. do Komisji Prawniczej został skierowany nowy tekst powołanego aktu prawnego, w którym skorygowano pierwotne brzmienie projektu także w kontekście finansowania kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na temat zaproponowanych w pierwszej wersji projektu rozwiązaniach pisaliśmy tutaj.

Obecnie kwestię tę regulują art. 7 i 8 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wprowadzona zmiana polega na doprecyzowaniu pojęcia środków oraz kwoty w zapisie zgodnie z którym w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na realizację zadań związanych z organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

Wyjaśniając pojęcie środków projektodawcy wskazali na sposób rozumienia tego terminu w rozróżnieniu na szkoły specjalne, szkoły ogólnodostępne a także szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi.

Odpowiednio więc, przez środki w tym kontekście, należy rozumieć sumę:

  1. środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek – w przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych oraz placówek o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe;
  2. środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych , indywidualnych programach zajęć oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;
  3. środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na inne zadania niż określone w pkt 2, w przedszkolach z oddziałami specjalnymi, oddziałach przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych, szkołach z oddziałami specjalnymi, niewymienionych w pkt 1, a także w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, oddziałach przedszkolnych integracyjnych w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi, w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przedszkolach i szkołach w wysokości wyrażonej wzorem (opisanym w projekcie).

Natomiast przez kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej należy rozumieć:

  1. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach i szkołach, oddziałów przedszkolnych specjalnych i oddziałów przedszkolnych integracyjnych w szkołach podstawowych oraz placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  2. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oddziałów w przedszkolach i szkołach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , niewymienionych w pkt 1, a także innych form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Należy także wskazać, że analogiczne rozwiązanie wprowadzono dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, co było jednym z postulatów Związku Powiatów Polskich.

Pt., 8 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka