Zmiana warunków dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury

Zmiana warunków dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury fotolia.pl

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił warunków udzielania dofinansowań ze środków Funduszu Promocji Kultury ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o grach hazardowych z 15 grudnia 2016 r.

Projektowane rozporządzenie zastępuje rozwiązania określone w wygasającym 1 października 2017 r. Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury, z dnia 30 czerwca 2010.

W porównaniu do ww. rozporządzenia w projektowanym rozporządzeniu:

  • uściślono terminologię, rezygnując ze słowniczka i stosując tam gdzie to możliwie literalne zapisy art. 87 ustawy o grach hazardowych
  • zaktualizowano katalog uprawnionych wnioskodawców poprzez: usunięcie kategorii podmiotów które już nie istnieją lub są likwidowane (Filmowe instytucje kultury, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych), aktualizację nazwy (jednostki badawczo-naukowe nadzorowane przez ministra zamieniono na instytuty badawcze nadzorowane przez ministra)
  • wskazano możliwość powierzenia przez ministra opiniowania lub oceny wniosków komisjom lub zespołom sterującym
  • określono nowe zasady realizowania naborów do programów
  • doprecyzowano zapisy mówiące o charakterze i zakresie upoważnień, poprzez zastrzeżenie wykluczające możliwość przekazywania upoważnienia ministra w zakresie przyznawania dofinansowania na zadania określone w art. 87 ust. 4 ustawy
  • doprecyzowano zapisy określające formalne warunki uzyskania dofinansowania na zadania, określone w art. 87 ust. 4 ustawy,  realizowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogłaszanych przez niego programów
  • określono zasady i zakres informowania o źródle pochodzenia dopłat. Te zapisy uwzględniają rozszerzenie delegacji ustawowej w art. 87 ust 7 wynikające z ustawy z 15 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
  • określono zasady stosowania przepisów o pomocy publicznej w związku z przyznawanymi dofinansowaniami
  • określono zasady ubiegania się o dofinansowanie zadań z zakresu promowania i wspierania twórców i artystów z zakresu nagród (indywidualnych bądź zbiorowych) bądź pomocy socjalnej. Wskazano zasady przekazywania środków
  • wskazano szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na zadanie wymienione w art. 87 ust 4 pkt 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pt., 11 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka