Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wymagania przeciwpożarowe w obiektach dla najmłodszych

Wymagania przeciwpożarowe w obiektach dla najmłodszych fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Projektowane rozporządzenie określa wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Wymagania te mają zapewniać bezpieczne warunki realizacji przez ten oddział przedszkolny (oddziały przedszkolne) lub to przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także zagwarantować bezpieczne warunki pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie oddziału przedszkolnego (przedszkola), uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.

Projektowane rozporządzenie zachowuje część rozwiązań w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej które zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i wiązało się z planowanym z dniem 1 września 2016 r przekształceniem istniejących oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w przedszkola. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przesunęła termin tego przekształcenia na dzień 1 września 2019 r.

Jak wskazali projektodawcy w uzasadnieniu wzięli oni pod uwagę liczne wnioski i postulaty napływające od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów będących organami prowadzącymi szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi dlatego też najpierw odroczono wejście w życie przepisów dotyczących obligatoryjnego przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola, z jednoczesnym utworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych, a następnie pozostawiono na stałe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w systemie oświaty. Takie rozwiązanie ma pozwolić jednostkom samorządu terytorialnego na zapewnienie miejsc edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom od 3 roku życia, których rodzice będą chcieli skorzystać z wychowania przedszkolnego.

W projektowanym rozporządzeniu uwzględniono też regulacje uściślające i doprecyzowujące dotychczas obowiązujące przepisy. W porównaniu z obowiązującym rozporządzeniem nastąpiło złagodzenie dotychczasowych wymagań, przy jednoczesnym uaktualnieniu niektórych rozwiązań. Przykładowo, na drogach ewakuacyjnych dopuszczono maksymalną wysokość stopni schodowych 0,175 m, a więc typowych dla budynków szkolnych (w przedszkolach wartość ta wynosi 0,150 m).

Podobnie, jak w dotychczas obowiązujących przepisach, przyjęto zasadę, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny lub przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej powinien spełniać wymagania określone dla kategorii zagrożenia ZL II. Jeśli nie jest to możliwe, lokal musi spełniać wymagania określone w projektowanym rozporządzeniu. Nowością jest możliwość stosowania rozwiązań zamiennych, o których mowa w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Takie same zasady dotyczą pomieszczeń stołówki, szatni i sali gimnastycznej, z których korzystają dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

Główne zmiany merytoryczne w projektowanym rozporządzeniu dotyczą wymagań przeciwpożarowych, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez jeden oddział przedszkolny lub jednooddziałowe przedszkole, gwarantujące z jednej strony właściwą ochronę przeciwpożarową, z drugiej zaś bezpieczną ewakuację dzieci w przypadku pojawienia się zagrożenia. Wskazano, że przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci i posiada długość nieprzekraczającą:

  1. 20 m lub
  2. 40 m – w przypadku przejścia prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku.

Określono także, że elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu, w tym stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe powinny być co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące, zaś okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

W związku z pojawieniem się na rynku gaśnic proszkowych ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego, które nie spełniają norm przeciwpożarowych (są nieskuteczne podczas gaszenia ognia), przewidziano, że lokal zajmowany przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole ma być wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A. 

Ponadto dookreślono, że drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

Określono wymagania przeciwpożarowe, jakie musi spełniać lokal zajmowany przez więcej niż jeden oddział przedszkolny lub wielooddziałowe przedszkole. Zostały także określone wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące pomieszczenia zajmowanego przez stołówkę oraz wymagania dotyczące pomieszczeń szatni i sali gimnastycznej, jeśli korzystają z niej dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w stosowaniu prawa, wprowadzono przepis określający, że przy określaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej innych niż ZL II należy stosować definicje i pojęcia określone w przepisach ustawy – Prawo budowlane oraz w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących budynków. Dotyczy to m. in. takich definicji i pojęć jak: strefa pożarowa, przejście ewakuacyjne, droga ewakuacyjna, kategoria zagrożenia ludzi.

Powyższe zmiany zostały opracowane we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Proponowane przepisy będą dotyczyły przedszkoli powstałych wskutek przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, które rozpoczną funkcjonowanie po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia. Natomiast odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w przypadku, gdy nie spełniają wszystkich standardów określonych w obowiązujących przepisach będą miały czas na dostosowanie się do wymagań określonych w projektowanym rozporządzeniu,  do dnia 31 sierpnia 2022 r. zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Pt., 28 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka