Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O polityce społecznej i zdrowiu w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

O polityce społecznej i zdrowiu w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fotolia.pl

Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

Nie wszystkie uwagi samorządów mogły zostać uwzględnione, również z uwagi na niemożność uregulowania niektórych kwestii w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o działalności leczniczej. W odniesieniu do odpowiedzi na uwagi zgłoszone jeszcze w trakcie konsultacji społecznych, ZPP zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o uwzględnienia uwag w zakresie procedury wypożyczania i zwrotu materiału (bloczki parafinowe lub preparaty histopatologiczne lub preparaty cytologiczne) przez pacjenta, przy kolejnej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podmioty leczniczy sygnalizowały problemy z uzyskaniem zwrotu wypożyczonego materiału. Przedstawiciele ministerstwa pozytywnie odnieśli się do tej propozycji.

Zespół pozytywnie zaopiniował również projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W związku z trwającym procesem konsultacji i uzgodnień na sierpień przeniesiono opiniowanie projektów rozporządzeń:

  • w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
  • w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz tryb ich przyznawania.

W sprawach różnych przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przedstawili postęp prac na nową ustawą w sprawie stwierdzania zgonu. Prace nad projektem ustawy mają wciąż charakter wewnętrzny, na obecnym etapie planuje się jednak, że nowe regulacje zaczną obowiązywać od nowego roku.

Przedyskutowano również kwestię problemów związanych z ustalaniem rozkładów aptek. Związek Powiatów Polskich przedstawił kilka alternatywnych rozwiązań w zakresie rozwiązania problemu braku dostępu do aptek. Na tym etapie dyskusje mają charakter roboczy. O ich wynikach będziemy informować na bieżąco. 

Sob., 15 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel