Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W nadchodzącym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów KWRiST oraz posiedzenie Komisji Wspólnej. Ze względu na nadchodzącą Wielkanoc KWRiST musi w miesiącu kwietniu przyspieszyć swoje prace.

Na poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. zaplanowano posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Sprawy różne: pismo Senator Grażyny Anny Sztark w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych.
 2. Projekt Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030;
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych;
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych;
 8. Projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ministerstwo Środowiska);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego;
 10. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może być związane z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej (Ministerstwo Środowiska);
 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska);
 12. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii);
 13. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości​ i Technologii);
 14. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii);
 15. Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. (Ministerstwo Infrastruktury);
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego;
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Również w poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. zbierze się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Porządek obrad nie został jeszcze ustalony.

Na wtorek 16 kwietnia 2019 roku zwołano posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych. Zespół będzie omawiał:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika;
 2. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii);
 3. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 10. Sprawy różne.

Także we wtorek, 16 kwietnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu. W porządku obrad:

 1. Projekt ustawy o nieletnich (Ministerstwo Sprawiedliwości);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych;
 3. Sprawy różne:
  - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZPP z 3.04.br. w sprawie finansowania edukacji,
  - przedstawiciel ZPP zgłosił kwestię funkcjonowania rad rodziców,
  - przedstawicielka UMP zgłosiła kwestię organizacji wycieczek szkolnych.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zbierze się tradycyjnie w środę, tym razem 17 kwietnia 2019 roku. Porządek obrad zostanie ustalony po posiedzeniach Zespołów.

Sob., 13 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel