Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów KWRiST. W poniedziałek, 25 lutego 2019 r. zbierze się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, a we wtorek Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych. Natomiast w środę, 27 lutego 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej.

Porządek obrad Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego jest następujący:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.
 2. Projekt Oceny funkcjonowania (OSR ex-post) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (MSWiA).
 3. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wstępna informacja.
 4. Pismo Związku Powiatów Polskich dot. likwidacji obowiązku posiadania przez kierowców dokumentu prawa jazdy.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw „megaustawa” (MC) – wstępna dyskusja.
 6. Sprawy różne.

 Zespół ds. Finansów będzie obradował nad poniższymi tematami:

 1. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 2. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (MPiT).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.
 4. Wniosek Gminy Nowa Słupia o przyznanie środków na 2019 rok z rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2013 o dochodach j.s.t.
 5. System korekcyjno-wyrównawczy. Kierunki dalszych zmian.
 6. Sprawy różne.

 W porządku obrad KWRiST znajdują się:

 1. Sprawy różne:
  1. informacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na rok 2019 –  na kanwie pisma ZPP,
  2. wniosek o upoważnianie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej wobec projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).
 2. Materiał: „System Monitorowania Usług Publicznych. Koncepcja wykonawcza” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 4. Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Główny Urząd Statystyczny).   
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania dotacji.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.
 11. Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2016-2017 (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 14. Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 (Ministerstwo Środowiska).
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego.
 16. Projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) (Ministerstwo Środowiska).
 17. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 18. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Z obecnie omawianymi projektami można zapoznać się tutaj.

Sob., 23 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel