Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów Komisji oraz posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W poniedziałek zbierze się Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych. W porządku obrad:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (deklaracja podatkowa JPK VAT),
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (matryce stawek VAT),
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii),
 • projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • sprawy różne, w tym pismo skarbników UMP dot. informacji odnośnie opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Na poniedziałek zaplanowano również posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Porządek obrad zawiera:

 • stan funkcjonowania i prac nad CEPiK 2.0 (CEP – aktualizacja, CEK – planowane działania), w tym informacja o sytuacji po likwidacji obowiązku okazywania przy kontroli dowodu rejestracyjnego (Ministerstwo Cyfryzacji) – na wniosek strony samorządowej,
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • projekt aktualizacji dokumentu: Narodowy Plan Szerokopasmowy (Ministerstwo Cyfryzacji),
 • sprawy różne. 

W środę odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych. Zespół ma obradować nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Na środę zaplanowano również posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Porządek obrad nie został jeszcze ustalony.

W środę zbierze się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poniżej porządek obrad:

 1. Kontynuacja dyskusji dotyczącej wzrostu cen energii i jego bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (strona samorządowa, URE, ME).
 2. Sprawy różne:
  1. Wniosek MZ o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego (wniosek z posiedzenia zespołu).
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 4. Projekt aktualizacji dokumentu: Narodowy Plan Szerokopasmowy (Ministerstwo Cyfryzacji).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michibanensis ssp. Sepedonicus.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
 10. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
 14. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii).
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) (deklaracja podatkowa JPK VAT, UD 456 ).
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) (matryce stawek VAT).
 17. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 444) (Ministerstwo Zdrowia).
 21. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Nr 714).
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Z obecnie omawianymi projektami można zapoznać się pod adresem: http://zpp.pl/biblioteka/projekty-aktow-prawnych

Pt., 14 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel