Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST?

Co przyniesie nadchodzący tydzień w KWRiST? fotolia.pl

W poniedziałek 22 stycznia odbędzie się Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska, w porządku obrad znajdą się m.in.:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie 
 • Aktualizacja Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS oraz EFS 
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

23 stycznia odbędzie się Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, którego członkowie omówią:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
 • Projekt ustawy o jawności życia publicznego 
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
 • W tym samym dniu odbędzie się również Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społeczne, jego członkowie zaopiniują:
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert 
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
 • Omówią również na wniosek Związku Powiatów Polskich aktualną sytuację w ochronie zdrowia.

W środę 24 stycznia odbędzie się Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu, którego członkowie zajmą się: 

 • Projektem Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 
 • Projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
 • Projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
 • Projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Przypominamy, że projekty na poszczególne zespoły tematyczne dostępne są tutaj.

Zaś uwagi można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Pt., 19 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk