Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

KWRiST: sierpniowe posiedzenia zespołów

KWRiST: sierpniowe posiedzenia zespołów fotolia.pl

Parlamentarzyści mają wakacje, ale Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego w sierpniu będzie obradować, jej najbliższe posiedzenie zaplanowano na dzień 30 sierpnia.

Stąd w na bieżący miesiąc wakacyjny wyznaczono również posiedzenia poszczególnych zespołów komisji. Przed nami posiedzenia: zespołu ds. rozwoju, infrastruktury i środowiska (21.08); zespołu ds. zdrowia i polityki społecznej (21.08); zespołu ds. edukacji, kultury i sportu (23.08); zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego (24.08); zespołu ds. administracji i bezpieczeństwa (25.08); zespołu ds. ustrojowych (29.08); zespołu ds. finansów publicznych (30.08). Porządki obrad części z zespołów są już znane.

Zespół ds. rozwoju oraz infrastruktury i środowiska

Tym razem zespól będzie oponiował:

 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 • projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020;
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych; do tego projektu wpłynęło szereg uwag z urzędów marszałkowskich;
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego;
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa);
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości;
 • projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców (Ministerstwo Rozwoju);
 • projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” (Ministerstwo Rozwoju);
 • projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Ministerstwo Rozwoju);
 • projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Ministerstwo Rozwoju);
 • projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Rozwoju).

Zespół ds. zdrowia i polityki społecznej

Pod obrady tego zespołu trafiło równie wiele spraw:

 • pakiet projektów rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej związanych z pracą cudzoziemców, co do których posiedzenie plenarne komisji upoważniło zespół do wyrażenia opinii wiążącej: w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń; nowelizacja rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów;
 • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów;
 • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego;
 • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej);
 • projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego);
 • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Ministerstwo Zdrowia) - komisja upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek;
 • Pismo ZPP dot. ponownego podziału środków przewidzianych dla samorządów w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zespół ds. edukacji, kultury i sportu

Do zaopiniowanie przez zespół wplynęły następujące projekty:

 • projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 ;
 • projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury;
 • projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”;
 • projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - wniosek MEN dot. upoważnienia zespołu do wyrażenia opinii wiążącej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – wniosek MEN dot. upoważnienia zespołu do wyrażenia opinii wiążącej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej;
 • kwestia doprecyzowania rozporządzenia dotyczącego dzieci dotkniętymi chorobami sprzężonymi. (sprawa zgłoszona przez ZPP na posiedzeniu plenarnym KWRIST w czerwcu); zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia z dnia 17 marca, ustęp ów może być odczytany, jako niemożliwość umieszczenia dzieci z chorobami sprzężonymi w oddziale z innymi uczniami, czego konsekwencją jest konieczność tworzenia oddzielnych.

Zespół ds. ustrojowych

Wstępnie zaplanowano, iż członkowie tego zespołu zajmą się na sierpniowym posiedzeniu jedną sprawą, tj. projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednak posiedzenie odbędzie się o ile Główny Inspektor Sanitarny prześle członkom zespołu nową wersję projektu, uwzględniającą ewentualne zmiany wprowadzone w wyniku przeprowadzonych konsultacji publicznych.

Zespól ds. finansów publicznych

Resort finansów przedstawił do uzgodnienia na najbliższym zespole kilka projektów:

 • projekt nowelizujący ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe;
 • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przypominamy naszym Czytelnikom, że ze wszystkimi projektami aktów prawnych, trafiającymi pod obrady poszczególnych zespołów, a następnie na plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, możecie Państwo zapoznać się tutaj: http://zpp.pl/biblioteka/projekty-aktow-prawnych.

Sob., 19 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża