Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łatwiejsze uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców

Łatwiejsze uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nowelizacja ma za zadanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom kierowników podmiotów leczniczych borykających się z brakiem kadry medycznej, szczególnie z trudnościami zapewnienia na ternie powiatów ciągłości udzielania niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z propozycją zawartą w niniejszej nowelizacji okres trwania specjalizacji będzie zawierał co najmniej 6 miesięcy szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w szpitalu pierwszego i drugiego stopnia specjalizacyjnego podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego. Propozycja ta stanowi szanse szczególnie dla szpitali powiatowych na eliminację problemów kadrowych wynikających z braku chętnych do pracy lekarzy.

W nowelizacji zawarta jest również propozycja przeniesienia z programu szkolenia specjalizacyjnego do programu stażu podyplomowego w całości kursów z zakresu: ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i prawa medycznego oraz dodanie szkoleń w zakresie profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu.

Projekt zakłada także umożliwienie odbywania przez cudzoziemców szkolenia specjalizacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich wraz z finansowaniem stażu cudzoziemców. Do porządku prawnego planowane jest także wprowadzenie nowego egzaminu państwowego, który będzie miał za zadanie sprawdzenie na danym etapie efektów szkolenia odbytego prze lekarzy ustawicznego doskonalenia zawodowego tzw. Państwowy Egzamin Modułowy (PEM).

Ujednolicona ma zostać także procedura uznawania w Polsce dyplomów lekarza i lekarza dentysty uzyskanych za granicą. Postępowanie nostryfikacyjne dotychczas przeprowadzane na uczelniach ma zostać zastąpione przez egzamin testowy w języku polskim organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Pozytywny wynik egzaminu nostryfikacyjnego uzyska zdający, który otrzyma co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.

Kolejna zmiana zakłada, że lekarz i lekarz dentysta cudzoziemiec posiadający tytuł specjalisty uzyskany za granicą, posiadający znajomość języka polskiego oraz spełniający inne ustawowe wymogi, a także który otrzyma zaświadczenie zatrudnienia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą mającego siedzibę na terytoriom Polski, będzie mógł wystąpić do właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w tymże podmiocie. Przed podjęciem takiego zatrudnienia cudzoziemiec będzie musiał obowiązkowo odbyć praktyczne szkolenie, trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.

Szkolenie praktyczne odbywane będzie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych. Celem przeszkolenia będzie przygotowanie pod nadzorem opiekuna, lekarza cudzoziemca do pracy w polskiej służbie zdrowia. Zatrudnienia w tymże trybie możliwe będzie na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Nowelizacja przewiduje także możliwość złożenia kolejnego wniosku o rezydenturę w okresie 3 miesięcy od daty wskazanej na skierowaniu dla lekarza, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury. Lecz nie rozpoczął jeszcze szkolenia specjalizacyjnego. Natomiast lekarz, który rozpoczął już szkolenie będzie mógł złożyć wniosek o zmianę na inny moduł podstawowy lub inny moduł jednolity, nie później niż w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia odbywania szkolenia.

Wprowadzone mają zostać także nowe przepisy sankcjonujące podpisywanie z lekarzami jednej umowy na szkolenie specjalizacyjne i pełnienie dyżurów medycznych, a nie jak to miało miejsce dotychczas dwóch odrębnych umów.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Niedz., 9 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek