Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowy Zespół Zdrowia

Lipcowy Zespół Zdrowia fotolia.pl

10 lipca br. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Posiedzenie Zespołu rozpoczęło się od omówienia spraw różnych.

Na sprawy różne składały się następujące tematy. Wniosek Związku Miast Polskich dot. problemu funkcjonowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Informacja ta w związku z nieobecnością wiceminister Józefy Szczurek- Żelazko ma zostać przedstawiona 17 lipca br. podczas KWRiST.

Wniosek ZMP w kwestii ograniczenia dostępności do leków mieszkańców DPS. Ustalono, że punkt trafi do spraw różnych posiedzenia KWRiST, ze względu na fakt, że Ministerstwo nie przekazało pytania właściwemu departamentowi, mimo że kwestia ta została zgłoszona tydzień przed posiedzeniem Zespołu.

Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. zmiany przepisów w zakresie wyrażania opinii przez wojewódzkie rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie i konsekwencji dla ich działania. Wyjaśnienie w tym zakresie złożył przedstawiciel MRPiPS. Ustalono,  że projektodawcy przekażą odpowiedź na piśmie, w tym odnośnie możliwości wydawania opinii przez radę w trybie obiegowym. Przedstawiciele Związku Województw zwrócili uwagę na wzrost kosztów organizacji posiedzeń rady, oraz fakt, że w związku ze zmianą zaproszenia na posiedzenie kierowane są często do kilkudziesięciu osób, które zaprasza się na posiedzenie, że cały mechanizm powinien zapewnić dostosowanie kształcenia do potrzeb regionu.

Wniosek ZPP dot. zasad wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia podmiotom leczniczym środków na ten cel począwszy od września 2019 r. Ustalono, że wyczerpująca informacja ma zostać przekazana do 11 lipca na piśmie.

Kolejno przystąpiono do opiniowana następujących projektów: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku przeprowadzania badań lub szkoleń,  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwalania na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1– projekt te otrzymały opinie pozytywną Zespołu.

Projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „dobry start”, projekt uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”- projekty te zostały uzgodnione i opiniowane razem. Zespół wydał w tym zakresie opinię wiążące, decyzją KWRiST z 29.05.2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcom- wszystkie te projekty otrzymały opinie pozytywne Zespołu.

Zespół ustalił także, że na następnym posiedzeniu podejmie pracę nad następującymi tematami: wyjaśnień związanych z faktem przyjęcia przez sejmową Komisję Zdrowia projektu budżetu NFZ na 2020 rok, który nie uwzględnia środków na osoby nieubezpieczone. W ostatnich latach koszty leczenia tychże osób wyniosły 300 mln zł oraz problem dostępności leków na choroby przewlekłe np. cukrzycę, padaczkę, choroby tarczycy. Problem z dostępnością dotyczy około 500 leków (według Ministerstwa 96).

Posiedzenie zakończyło się złożeniem wniosku o przekazanie na piśmie lub na kolejnym posiedzeniu Zespołu informacji dotyczącej zmiany finansowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Śr., 17 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek