Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Początek końca zapachowych uciążliwości?

Początek końca zapachowych uciążliwości? fotolia.pl

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolniczego, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowych. Powszechnie wyczekiwana ustawa odległościowa została skierowana do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania – w tym w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Hodowla i chów

Jak wskazują projektodawcy, mając na uwadze ilość wniosków o podjęcie interwencji dotyczących występowania uciążliwości zapachowych powodowanych głównie przez instalacje przeznaczone do chowu i hodowli zwierząt koniecznym jest określenie przede wszystkim minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Przez planowane przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzkiem powstawania uciążliwości zapachowej rozumie się zamierzenie realizacji przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 lub 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

  1. w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP,
  2. w liczbie mniejszej niż 210 DJP, jeżeli w odległości do 210 m od tego przedsięwzięcia zlokalizowane jest inne przedsięwzięcie, stanowiące chów lub hodowlę zwierząt, lub planowane jest takie przedsięwzięcie, a łączna liczba DJP dla tych przedsięwzięć osiągnie wartość nie mniejszą niż 210 DJP.

Minimalna odległość

Według projektu planowane przedsięwzięcie sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, sytuuje się w minimalnej odległości od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin.

Minimalna odległość ma być wyznaczana w następujący sposób:

  1. dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP minimalna odległość = DJP [m],
  2. dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP minimalna odległość = 500 [m].

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że autorzy projektu przeprowadzili analizę wprowadzanego rozwiązania jedynie z punktu widzenia stopnia chłonności obszaru dla lokalizacji tego typu zakładów działalności gospodarczej. Natomiast brak jest jednoznacznych informacji, czy i w jakim stopniu zaproponowane rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla jego kluczowych interesariuszy (mieszkańców/właścicieli nieruchomości – z jednej strony, a właścicieli zakładów hodowli z drugiej strony).

Nowe obowiązki organów

Weryfikacja kwestii odległościowych będzie źródłem dodatkowych obowiązków m.in. dla organów administracji architektoniczno-budowlanej. Organy te będą analizowały kwestie dot. odległości w przypadku przedsięwzięć z zakresu hodowli lub chowu, o których mowa powyżej – przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia. Prócz zmian w Prawie budowlanym zakładane są modyfikacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Czw., 11 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel