Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jeszcze o stosowaniu działu IVa k.p.a. do kar za zajęcie pasa drogowego

Jeszcze o stosowaniu działu IVa k.p.a. do kar za zajęcie pasa drogowego fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ostatnio wypowiedział się na temat stosowania działu IVa ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego do wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego. Sąd wskazał, że konieczne jest dokonanie w takim przypadku oceny spełnienia przesłanek do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, stosownie do treści art. 189f k.p.a.

Zdaniem Sądu zastosowanie powyższego przepisu w odniesieniu do kar za zajęcie pasa drogowego wynika z treści art. 189a § 1 i § 2 k.p.a. odczytywanej w powiązaniu z treścią przepisów ustawy o drogach publicznych odnoszących się do kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Wojewódzki Sąd odwołał się ponadto do wyroku NSA z dnia 19 maja 2020 r., sygn. II GSK 24/20, w którym Naczelny Sąd stwierdził, że związany charakter decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego nie wyłącza stosowania przepisu art. 189f Kodeksu. NSA w uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku przypomniał, że przepisy działu IVa K.p.a. zostały dodane do Kodeksu na mocy ustawy z 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wprawdzie w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej wskazano, że projektowany przepis art. 189d k.p.a. będzie dotyczył jedynie kar administracyjnych, rozumianych jako sankcje, przy wymierzaniu których organ działa w ramach uznania administracyjnego, ale przepisy art. 189d i 189f k.p.a. dotyczą – w ocenie NSA podzielonej przez WSA – odrębnych regulacji, normujących różne kwestie: art. 189d dotyczy wymiaru kary, natomiast art. 189f odstąpienia od jej nałożenia. Przedstawiony fragment uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej odnosi się jedynie do kwestii „wymiaru” kar – orzekł Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2020 r., II SA/Bk 176/20

Źródło: CBOSA

Niedz., 9 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel