Liczba zjazdów i ich umiejscowienie nie w planie miejscowym

Liczba zjazdów i ich umiejscowienie nie w planie miejscowym fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które dopuszczało lokalizację i realizację maksymalnie jednego zjazdu z drogi publicznej na określoną drogę wewnętrzną – wraz z dokładnym usytuowaniem zjazdu.

Sąd przypomniał, że o tym, czy zjazdy z drogi będą budowane oraz o ich lokalizacji decyduje zasadniczo właściwy organ w drodze administracyjnego aktu indywidualnego – zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Równocześnie WSA wskazał, że ustęp 3 powołanego przepisu stanowi, iż w zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne. Tym samym oceniana regulacja planu miejscowego przewidująca możliwość realizacji wyłącznie jednego zjazdu, z jednoczesnym przesądzeniem o konkretnym jego umiejscowieniu, naruszała cytowaną wyżej regulację art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – orzekł Sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 czerwca 2020 r., II SA/Kr 33/20

Źródło: CBOSA

Pt., 17 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel