Decyzja WZ nie wiąże zarządcy drogi przy wyrażaniu zgody na usytuowanie

Decyzja WZ nie wiąże zarządcy drogi przy wyrażaniu zgody na usytuowanie fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie orzekł, że zarządca drogi niesłusznie potraktował decyzję o warunkach zabudowy jako wyłączającą możliwość wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż 8 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej w terenie zabudowy.

Jak wskazał Sąd, oczywistym jest, że organ określający warunki zabudowy obowiązany jest ustalać je zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wojewódzki Sąd dodał równocześnie, że przy ustaleniu linii zabudowy organ powinien uwzględnić również ogólne zasady sytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni. Jednakże zdaniem WSA w przypadku legitymowania się przez inwestora zgodą zarządcy drogi na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż wynikająca z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, przy spełnieniu innych uwarunkowań istotnych dla ustaleniu linii zabudowy dla inwestycji objętej wnioskiem, ustalenie linii zabudowy w odstępstwie od odległości wynikających z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznego jest prawnie dopuszczalne. Aby było to jednak możliwe, zarządca drogi musi rozważyć sprawę w kontekście wystąpienia „szczególnie uzasadnionego przypadku” (art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych) – zaznaczył Sąd.

Tymczasem w omawianej sprawie – w ocenie Sądu błędnie nadając istniejącej w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy charakter wiążący zarządcę drogi przy rozpoznawaniu wniosku na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – zarówno zarządca drogi, jak i organ odwoławczy nie rozpatrzyli wniosku Skarżącego w kontekście wystąpienia szczególnie uzasadnionego przypadku do wyrażenia zgody na usytuowanie garażu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2020 r., II SA/Sz 1067/19

Źródło: CBOSA

Sob., 18 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel