Eksploatacja środków transportu drogowego - KKZ tylko w formie dziennej lub stacjonarnej

Eksploatacja środków transportu drogowego - KKZ tylko w formie dziennej lub stacjonarnej fotolia.pl

Minister Edukacji Narodowej przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację wniosku Ministra Infrastruktury, zgodnie z którym kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego (wyodrębnionej w zawodach kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego przyporządkowanych do branży transportu drogowego) powinno być prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.

Jak wynika z uzasadnienia projektu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego może być prowadzone również w formie zaocznej (w wymiarze nie mniejszym niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla danej kwalifikacji). Biorąc pod uwagę, że w ramach tej kwalifikacji są prowadzone m.in. zajęcia przygotowujące do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, które muszą być zrealizowane w wymiarze godzin określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG, umożliwienie prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej może generować problemy osobom, które ukończyłyby ten kurs i po zdaniu testu kwalifikacyjnego otrzymałyby świadectwo kwalifikacji zawodowej z wykazaną mniejszą liczbą godzin niż liczba godzin wymagana przez przepisy wydane na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego, w tym w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) może być prowadzone od dnia 1 września 2020 r. Stąd proponowana data wejścia w życie projektu to 1 września 2020 r.

Projekt będzie przedmiotem obrad lipcowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pt., 17 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka