Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wojewoda: nie można w drodze zarządzenia porządkowego zawiesić poboru opłat parkingowych

Wojewoda: nie można w drodze zarządzenia porządkowego zawiesić poboru opłat parkingowych fotolia.pl

Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie, w drodze którego stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania na okres ogłoszonego stanu epidemii. Jak organ nadzoru uzasadnił swoje stanowisko? 

Podstawę prawną zarządzenia stanowił art. 41 ust. 2 i art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (czyli regulacja dot. wydawania przepisów porządkowych) w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz art. 4 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Według organu nadzoru wydane przez Prezydenta Miasta zarządzenie nie stanowiło jednak przepisów porządkowych, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Jak wskazał Wojewoda, podstawą do wydania przepisów porządkowych jest bowiem łączne wystąpienie dwóch przesłanek warunkujących ich podjęcie, określonych w przywołanym powyżej art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, tj. materia podlegająca unormowaniu nie może być uregulowana w innych przepisach powszechnie obowiązujących, a także wprowadzenie określonych norm musi być uzasadnione ze względu na ochronę życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Dokonując analizy pierwszej z wymienionych przesłanek (brak przepisów powszechnie obowiązujących regulujących daną materię) Wojewoda zauważył, że tematyka ta, co do zasady jest uregulowana w przepisach ustawy o drogach publicznych. Jak przypomniał organ nadzoru, ustawa ta określa sposób korzystania, krąg osób uprawnionych do korzystania oraz zasady korzystania z dróg publicznych; ponadto wskazuje m.in. kompetencje rady gminy do podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia stref płatnego parkowania, a także wysokości opłat uiszczanych za postój samochodów.

Zatem – o czym przypomniał Wojewody – to rada gminy (rada miasta), w oparciu o przepisy art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania. W konsekwencji w ocenie organu nadzoru w związku z ww. przepisem to wyłącznie organ stanowiący uprawniony jest do decydowania o wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania lub w śródmiejskiej strefie parkowania. Skoro uprawnienie do ustalania ww. opłat, w tym ustalanie zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi należy do kompetencji rady gminy wynikającej wprost z art. 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych, to tym samym kwestii tej nie można regulować w drodze przepisów porządkowych wydawanych w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – orzekł Wojewoda. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2020 r., NPII.4131.1.452.2020

Źródło: bip.katowice.uw.gov.pl

Sob., 23 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel