Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury w sprawie doprecyzowania przepisów

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury w sprawie doprecyzowania przepisów fotolia.pl

Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka, w imieniu zrzeszonych powiatów, zwrócił się do Andrzeja Adamczyka o doprecyzowanie przepisów określających obowiązek organu administracji do cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w wyroku sądu karnego. W ocenie Związku Powiatów Polskich takie działanie jest konieczne, by wyeliminować niezgodności i uniknąć niejasności przy wydawaniu orzeczeń przez sądy.

Relacja zakazu prowadzenia pojazdów zawartego w wyroku sądu karnego do decyzji cofającej uprawnienia, do wydania której zobligowany jest starosta, nie jest jednoznaczna w obowiązującym stanie prawnym. Organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego są związane jego treścią, co oznacza, że mogą cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdami tylko na ściśle wskazany w wyroku okres. Powołując się na stosowne przepisy, Prezes Zarządu ZPP zwraca uwagę na to, że organ administracji, któremu w trybie art. 182 § 2 k.k.w. przesłany został odpis wyroku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów ma obowiązek cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie orzeczonym w wyroku sądu karnego.

Wątpliwości wzbudza brzmienie § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. Chodzi o kwestię wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zapis ten wskazuje, że w przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres przekraczający rok, organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami bez określenia terminu ważności tej decyzji. Zgodnie natomiast w ustępem 2 tego przepisu w uzasadnieniu decyzji organ wskazuje w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami. Nadmienić należy, że wyroki sądów zwykle nie zawierają ww. terminów. To z kolei rodzi problem dla organu administracji.

§ 17 przedmiotowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa rodzi też niezgodność z art. 182 k.k.w. w zakresie umiejscowienia przedmiotowego rozstrzygnięcia w decyzji. W piśmie do Ministra Infrastruktury wskazano również, że konieczne jest jednoznaczne uregulowanie, czym jest „orzeczony przez sąd karny zakres”. Sądy nie są bowiem w tym zakresie zgodne, czego dowodzą przytoczone wyroki sądów: WSA w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Gl 1593/19, WSA w Gliwicach z dnia 19 lutego 2020 roku, sygn. akt: II SA/Gl 1396/19, WSA w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt: II SA/Gl 1439/19.

W związku z powyższym, w ocenie Związku Powiatów Polskich konieczne jest dostosowanie aktów wykonawczych do brzmienia przepisów ustaw. Jednocześnie Prezes Zarządu ZPP wyraził gotowość do współpracy i pomocy przy redagowaniu przepisów.

Pt., 8 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska