Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zaświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym

Zaświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym fotolia.pl

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, po złożeniu przez właściciela oświadczenia o ich utracie.

Niezbędność wydania tego zaświadczenia wynika z tego, iż stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 2 Prawo o ruchu drogowym rejestracji dokonuje się m.in. na podstawie karty pojazdu, jeżeli była wydana. W przypadku natomiast utraty karty pojazdu, zamiast tego dokumentu należy przedstawić zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji (art. 72 ust. 4 ustawy). Oznacza to, iż wydanie żądanego przez skarżącego zaświadczenia jest warunkiem koniecznym, aby mógł on przerejestrować pojazd w związku z nabyciem własności do niego w udziale wynoszącym 51%.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek, o którym mowa w § 10, § 13 ust. 1-6, § 14 oraz § 15 ust. 1-8, może złożyć oraz może dokonać zwrotu, o którym mowa w § 15 ust. 10, każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (§16 ust. 1 rozporządzenia); w przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (ust. 2). Z powyższych uregulowań nie można bowiem wywodzić a contrario, iż w przypadku pozostałych wniosków, niewymienionych w tym przepisie konieczne jest ich złożenie przez wszystkich współwłaścicieli osobiście lub przez pełnomocnika. Przywołany przepis stanowi jedynie uproszczenie w składaniu niektórych wniosków (zawiadomienia), o niewielkiej doniosłości. Ponadto wnioskowanie a contrario uznawane jest w logice jako rozumowanie w wysoce zawodne i stosuje się je, gdy z przepisu można w sposób jednoznaczny można wyprowadzić funktor odpowiadający takim zwrotom jak "tylko", "wyłącznie", "jedynie".

Wniosek o rejestrację pojazdu w przypadku istnienia kilku współwłaścicieli może być złożony przez jednego z nich. umocowania do zarządzenia rzeczą wspólną i w przypadku złożenia wniosku o rejestrację przez jednego ze współwłaścicieli jest obowiązany powiadomić o postępowaniu wszystkie strony, a zatem pozostałych współwłaścicieli, pozostaje aktualna również w postępowaniu o wydanie spornego zaświadczenia, poprzedzającego zasadnicze postępowania rejestracyjne. Wprawdzie postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia, uregulowane w dziale VII k.p.a., stanowi rodzaj postępowania administracyjnego o uproszczonym i odformalizowanym charakterze. Podobnie również postępowanie wyjaśniające, przewidziane w art. 218 § 2 k.p.a., przeprowadzone może być jedynie w ograniczonych ramach postępowania dowodowego. Pomimo jednak tak zarysowanego charakteru postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń, muszą być w nim jednak zachowane pewne minimalne rygory proceduralne. Do postępowania tego będą miały więc odpowiednie zastosowanie przepisy regulujące postępowanie administracyjne jurysdykcyjne oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego, w tym zasada prawdy obiektywnej. Zgodnie z wyrażającym tę zasadę art. 7 k.p.a. - w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Stąd też organ przed wydaniem żądanego zaświadczenia powinien w ramach swoich kompetencji zbadać czy zaszły przesłanki do jego wydania zawarte w § 11 ust. 1 rozporządzenia, a mianowicie zażądać złożenia wymaganego przez powyższy przepis oświadczenia od wszystkich współwłaściciel - po ustaleniu ich tytułu prawnego, na podstawie dokumentów, którymi organ dysponuje lub które zostaną mu przedłożone przez tych współwłaścicieli.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 kwietnia 2020 r., sygn. akt: II SA/Go 711/19.

Sob., 9 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka