Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydziały komunikacji – uwaga na kolizję przepisów

Wydziały komunikacji – uwaga na kolizję przepisów fotolia.pl

Gdyby nawet uznać, że posłużenie się w § 17 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami formułą "wydaje decyzję... bez określenia terminu ważności tej decyzji", świadczyć miałoby o tym, że prawodawca wyłączył możność oznaczania w decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami okresu, na jaki cofnięto uprawnienie, to i tak powyższe nie powinno prowadzić do zaniechania wykonania przez organy administracji obowiązku wynikającego z art. 182 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w). Zaistniałaby bowiem wówczas niezgodność dwóch regulacji: przepisu rozporządzenia i art. 182 § 2 k.k.w. W sytuacji, gdy ta sama kwestia byłaby w sposób odmienny regulowana ustawą oraz przepisem niższej rangi - rozporządzeniem, organy powinny pominąć przy rozstrzyganiu sprawy rozporządzenie i stosować przepis ustawy. Tak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach z 21 lutego 2020 r. sygn. II SA/Gl 1440/19.

Sprawa dotyczyła cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd uchylając decyzję samorządowego kolegium odwoławczego wskazał m.in., że stosownie zaś do art. 182 § 2 k.k.w. organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu. W kontekście art. 182 k.k.w. należy zaakcentować, że w orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości możliwość, aby przepis ten, pomimo zamieszczenia w Kodeksie karnym wykonawczym, stanowił podstawę do wydania decyzji administracyjnej. Za wyrokiem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt III SA/Lu 377/08, wskazać należy, że nie jest istotne, w jakim akcie prawa została zamieszczona określona regulacja, lecz to, czy z danego przepisu można wywieść normę prawa materialnego, mogącą stanowić podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

W kontrolowanej sprawie bezsporne jest, że prawomocnym wyrokiem karnym orzeczono wobec adresata kontrolowanej obecnie decyzji środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na wskazany tam okres. W związku z tym Starosta, jako organ właściwy, zobowiązany był wydać decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie dostosowanym do orzeczenia sądu karnego. Decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami są aktami o charakterze związanym, tj. nie zależą od uznania organu. Organ nie jest przy tym uprawniony do weryfikowania wyroku sądu karnego.

Z art. 182 § 2 k.k.w. wynika, że organ ma cofnąć nie tylko uprawnienia do kierowania pojazdami, ale musi także cofnąć je w orzeczonym przez sąd karny zakresie. Pojęcie "orzeczonego przez sąd karny zakresu" odnosi się przede wszystkim do zakresu przedmiotowego, w jakim sąd karny orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. W orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości, że pojęcie to odnosi się także do okresu, na jaki sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, co oznacza, że cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami musi nastąpić na ściśle wyznaczony okres, wynikający z orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2010 r., I OSK 698/09). Organ administracji nie może przy tym rozszerzać ani zawężać orzeczonego przez sąd zakazu.

W ocenie sądu administracyjnego, orzeczenie organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, bez powiązania decyzji z zakresem na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdu, jest czynnością wadliwą. Organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego są bowiem związane jego treścią, co oznacza, że mogą cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdami tylko na ściśle wskazany w wyroku okres. Tego rodzaju rozstrzygnięcie powinno zostać zamieszczone w rozstrzygnięciu decyzji. Nie powinno się rozstrzygać o uprawnieniach lub obowiązkach strony wyłącznie w uzasadnieniu, które jest innym składnikiem decyzji administracyjnej.

Dalej Sąd wskazał, że z § 17 ust. 1 rozporządzenia wynika jedynie obowiązek organu wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami bez określenia terminu ważności tej decyzji a nałożony na organ obowiązek wydania decyzji bez określenia terminu jej ważności nie wyłącza obowiązku oznaczenia w decyzji okresu, na jaki cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA 

Pt., 13 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel