Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakaz prowadzenia SKP a zatarcie skazania

Zakaz prowadzenia SKP a zatarcie skazania fotolia.pl

Starosta zakazał przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki prowadzenia stacji kontroli pojazdów i jednocześnie skreślił przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej – rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów z uwagi m.in. na niespełnianie wymogu niekaralności przez jednego ze wspólników. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie przychylił się jednak do poglądów organów I i II instancji. 

W omawianej sprawie doszło do skazania jednego ze wspólników na karę grzywny i orzeczenia środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu diagnosty samochodowego. Powyższe w ocenie organów rażąco naruszało warunki wykonywania działalności gospodarczej, a także spowodowało, że przedsiębiorca nie spełniał warunku niekaralności, przewidzianego w art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Sąd rozpoznając sprawę przypomniał, że stosownie do art. 107 § 4a ustawy – Kodeks karny w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jeżeli natomiast orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania (art. 107 § 6 k.k.). Sąd podkreślił przy tym, że zgodnie z art. 106 k.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Skutkiem zatarcia skazania jest natomiast, że za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie pozytywnym, od chwili zatarcia skazania prawdziwe – z punktu widzenia porządku prawnego – jest stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt IV KK 168/13, OSNKW 2013/12/107).

Reasumując WSA orzekł w niniejszej sprawie, że po zatarciu skazania z dniem 6 września 2018 r., przedsiębiorca nie był już osobą karaną, natomiast postępowanie administracyjne w omawianej sprawie zostało wszczęte dopiero w dniu 2 stycznia 2019 r. W tej dacie, z uwagi na zatarcie skazania i jego skutki, nie istniała już przesłanka do zastosowania art. 83b ust. 1 pkt 3 lit. c Prawa o ruchu drogowym. Od dnia zatarcia skazania nie było już bowiem możliwe powoływanie się zarówno na popełnienie przez przedsiębiorcę przestępstwa polegającego na wystawieniu poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, jak i na orzeczenie wobec tego Skarżącego zakazu wykonywania zawody diagnosty samochodowego. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2019 r., II SA/Ol 734/19

Źródło: CBOSA

Niedz., 15 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel