Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Październikowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Październikowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

21 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Trzeba zauważyć, że było to posiedzenie nietypowe – z uwagi na obecny „międzykadencyjny” czas, Zespół zajmował się jedynie projektami rozporządzeń.

Użytkowanie gruntów pod mostami

Związek Powiatów Polskich w reakcji na napływające do Biura ZPP sygnały dot. problemów z użytkowaniem gruntów pod mostami zgłosił potrzebę przedstawienia przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach „Spraw różnych” informacji w przedmiocie naliczania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie opłat za lokalizację obiektów mostowych i przepustów.

Co do skali problemu, czyli liczby zawartych umów na użytkowanie gruntów zajętych pod obiekty mostowe i przepusty wraz z wysokością rocznej sumy wpływów z tego tytułu, to w świetle odpowiedzi według szacunkowych danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej jednostki PGW WP mają około 4 300 obowiązujących umów użytkowania gruntów pokrytych wodami, a kwota za użytkowanie gruntów to około 1 000 000 złotych. Resort zaznaczył równocześnie, że nadal jednak trwają prace związane z aneksowaniem umów zawartych przed 2017 rok.

Druga kwestia podniesiona przez ZPP zawierała się w pytaniu o to, czy Wody Polskie (jako pobierający opłaty) nie powinny mieć obowiązku ustalenia geodezyjnego granicy działki wodnej – z uwagi na to, że może się okazać, iż niektóre przyczółki mostu mogą znajdować się już w działce drogowej? Pytanie wynikało z postanowienia § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W świetle tego przepisu opłata roczna naliczana jest za filary i przyczółki mostów.

Jak w odpowiedzi wskazał resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, „działka wodna” i prawa właścicielskie do gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi określone są przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zgodnie z nimi grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi to grunty znajdujące się w granicach linii brzegu. Linię brzegu stanowi granica wyznaczona uśrednionym przepływem z wielolecia lub innymi naturalnymi kryteriami rozgraniczającymi wody płynące od gruntów pozostałych. Nadmieniono, że Prawo wodne zawiera w tym zakresie przepisy materialne oraz dotyczące własności.

Ustalenie linii brzegu decyzją administracyjną (uwzględniając kryteria, o których mowa powyżej) spoczywa na podmiocie mającym interes faktyczny lub prawny, a zatem między innymi na zarządcy infrastruktury drogowej, który realizuje tą infrastrukturę. Ustalenie linii brzegu (rozgraniczenie gruntów) jest wykonywane zarówno przed realizacją inwestycji jak i po jej wykonaniu – właściwa reprezentacja praw właścicielskich i nabycie praw do gruntów niezbędnych do jej wykonania i utrzymania. Z tego względu PGW WP nie jest zobowiązane do ustalania linii brzegu na wszystkich wodach płynących co uwzględnia zmienność granic wynikającą z naturalnych lub antropogenicznych czynników kształtujących koryta rzek.

Trzecia kwestia dotyczyła interpretacji § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. rozporządzenia, który mówi o stawce opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu przeznaczonego pod przepusty. Rodzi się bowiem wątpliwość co do tego, czy chodzi tu o rzut poziomy całego obiektu, jakim jest przepust, czy też np. samej rury przepustowej (lub innego prefabrykatu), a może powierzchnię przekroju przepustu? Należy przy tym zaznaczyć, że za jezdnię czy nasyp zlokalizowany w działce wodnej nie można pobierać opłat.

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, że opłaty, których stawkę określa § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, tj. opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu przeznaczonego pod przepusty, powinny być ponoszone za powierzchnię niezbędną do wykonania, posadowienia i funkcjonowania obiektu (związania obiektu z gruntem). W odniesieniu do komunikacyjnych obiektów budowlanych opłata powinna być naliczana za powierzchnię gruntu zajętą przez infrastrukturę. Ponadto, jeżeli bezpieczeństwo obiektu wymaga wyznaczenia dodatkowej powierzchni, dla której wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z wód lub gruntu – obszar ten również powinien zostać objęty umową oraz stosowną opłatą.

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu

W dyskusji w ramach „Spraw różnych” pojawił się również wątek kar za – roboczo rzecz ujmując – nieprzerejestrowanie pojazdu. Przedstawiciel ZPP przypomniał w tym kontekście, że Związek od pojawienia się tej „wrzutki” legislacyjnej zgłaszał do niej zastrzeżenia. Temat ma powrócić na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Wzory licencji i wysokość opłat

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury:

  • w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

oraz

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
  • także były przedmiotem prac Zespołu. W odniesieniu do tego pierwszego została uwzględniona zdecydowana większość uwag zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich. Uwagi te były pokłosiem opinii zbieranych przez Biuro ZPP wśród członków Związku, za co bardzo dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Co do tego drugiego projektu, to ZPP obecnie jeszcze czeka na odniesienie się przez MI do uwag Związku. Ponadto trzeba zauważyć, że resort nie przewiduje przeniesienia terminu całości zmian związanych z lex Uber na moment późniejszy niż 1 stycznia 2020 roku.

Po co KWRiST, skoro wydaje się rozporządzenie bez jej opinii?

Zespół otrzymał od KWRiST upoważnienie do wydania opinii wiążącej w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Jednak jak już wskazywaliśmy, Minister Środowiska 8 października wydał przedmiotowe rozporządzenie.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska tłumaczyli, że była to decyzja polityczna. Ponadto uzasadniali, że rozpoczął się już sezon grzewczy, a postulaty dot. obniżenia poziomów były zgłaszane przez różne grupy: posłów, senatorów, samorządowców. Współprzewodniczący Zespołu z ramienia Rady Ministrów, Minister Mikołaj Wild zaproponował, że na kolejnym posiedzeniu Zespołu odbędzie się dyskusja na temat wniosków de lege ferenda do tego rozporządzenia. Strona Samorządowa zdecydowanie zaprotestowała przeciwko pomijaniu KWRiST – szczególnie, że można było zastosować np. tryb obiegowy opiniowania. Wtedy udałoby się uniknąć zdegustowania spowodowanego tym, że Minister Środowiska naruszył ustawę o Komisji Wspólnej.

Czw., 24 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel