Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Doręczenie zastępcze – na przykładzie cofnięcia licencji

Doręczenie zastępcze – na przykładzie cofnięcia licencji fotolia.pl

SKO wydało postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie przychylił się jednak do argumentacji organu II instancji. W sprawie sedno stanowiła skuteczność doręczenia zastępczego decyzji dokonanego przez Starostę.

Sąd w pierwszej kolejności podkreślił, że treść utrwalona na kopercie mającej zawierać decyzję Starosty nie pozwalała na ustalenie, w sposób niebudzący wątpliwości, czy skarżący (niezależnie od tego czy w tym czasie przebywał w miejscu zamieszkania, czy nie) został powiadomiony o próbie doręczenia mu przesyłki. Po pierwsze, na zwrotnym potwierdzeniu odbioru nie ma informacji o braku możliwości doręczenia przesyłki w sposób wskazany w art. 42 i 43 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Doręczyciel zakreślił punkt 2 na druku potwierdzenia, który wskazuje jedynie, że: „przesyłki nie doręczono w sposób wskazany w pkt 1”. Co więcej, na zwrotnym potwierdzeniu odbioru nie ma adnotacji listonosza o fakcie prawidłowego zawiadomienia adresata o pozostawieniu przesyłki w placówce pocztowej, jej adresie i wyznaczonym terminie odbioru. Informacja wyłącznie o awizowaniu przesyłki nie jest wystarczająca i nie daje podstawy do czynienia domniemania, że doręczenie było zgodne z prawem. Jak bowiem wynika z art. 44 § 2 k.p.a., w oddawczej skrzynce pocztowej adresata winno znaleźć się zawiadomienie nie tylko o pozostawieniu przesyłki w placówce pocztowej ale również informacja o możliwości odbioru tej przesyłki w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Na uwagę zasługuje fakt, iż pozostała korespondencja, jaka była wysyłana skarżącemu w sprawie dotyczącej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy doręczana była przez organ I instancji na drukach zwrotnego potwierdzenia odbioru o zupełnie innej treści. Druki te w pkt 2 zawierały informację, iż „z powodu niemożności doręczenia w sposób wskazany w punkcie 1 przesyłkę pozostawiono na okres 14 dni do dyspozycji adresata w UP”.

Trzeba zaakcentować jeszcze jedną okoliczność, która – zdaniem Sądu – ma istotne znaczenie dla niniejszej sprawy. Otóż, z akt sprawy wynika, iż Starosta po otrzymaniu zwrotu korespondencji z adnotacją "Zwrot nie podjęto w terminie", w dniu 20 lutego 2019 r. ponownie wysłał na adres skarżącego decyzję o cofnięciu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. W dniu 25 lutego 2019 r. strona przesyłkę odebrała osobiście, a w dniu 4 marca 2019 r. złożone zostało odwołanie od przedmiotowej decyzji. Jednocześnie, organ I instancji przesyłając Kolegium w dniu 7 marca 2019 r. odwołanie strony wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie, zaznaczyło wyraźnie, iż „Odwołanie złożono w dniu 04.03.2019 r. (w terminie) w kancelarii Starostwa Powiatowego”. Treść pisma przewodniego Starosty została wysłana również do wiadomości skarżącego. W tym stanie rzeczy, rację miał zdaniem Sądu pełnomocnik strony, iż skarżący miał obiektywnie uzasadnione i odpowiadające prawu poczucie, że przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania od prawidłowo doręczonej w dniu 25.02.2019 r. decyzji, co potwierdza też jego zachowanie.

Mając na uwadze szczególny charakter doręczenia zastępczego i jego funkcje, organ powinien według Wojewódzkiego Sądu uwzględnić wszystkie okoliczności związane z prawidłowością doręczenia dokonanego w sposób zastępczy, a w szczególności dotyczące zawiadomienia strony o złożeniu pisma w placówce pocztowej i terminie jego odbioru. W sytuacji, gdy skarżący kwestionuje doręczenie zastępcze, podnosząc, że nie otrzymał w ogóle zawiadomienia o złożeniu pisma w urzędzie pocztowym (awiza), wadliwe wypełnienie przez doręczyciela zwrotnego potwierdzenia odbioru uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie skuteczności doręczenia dokonanego w trybie art. 44 k.p.a.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 września 2019 r., III SA/Łd 582/19

Źródło: CBOSA

Sob., 28 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel