Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Spór kompetencyjny z zarządcą drogi – nie z zarządem

Spór kompetencyjny z zarządcą drogi – nie z zarządem fotolia.pl

Rozpoznając wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał fundamentalną różnicę pomiędzy zarządcą drogi a zarządem drogi.

W omawianej sprawie Burmistrz Miasta zwrócił się do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy tym organem a Zarządem Dróg Wojewódzkich przez wskazanie Zarządu Dróg Wojewódzkich jako organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na lokalizację przyłącza gazu średniego ciśnienia. W takim stanie rzecz NSA przypomniał, że spór kompetencyjny może zaistnieć tylko między organami administracji publicznej. Równocześnie wskazał, iż wniosek w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego jest dla NSA wiążący, co oznacza, że Sąd nie może wypowiadać się w innym zakresie niż wskazany w treści wniosku, zatem nie może rozstrzygać w stosunku do innego podmiotu (organu) niż wskazany we wniosku.

Sąd wskazał równocześnie, że stosownie do treści art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego jest zarządcą drogi. Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1-4 u.d.p. zarządcami dróg, a więc organami z art. 19 ust. 1 u.d.p. są dla dróg:

1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich – zarząd województwa;

3) powiatowych – zarząd powiatu;

4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 u.d.p. zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1a tej ustawy zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

Naczelny Sąd stwierdził, że z powyższego wynika, iż zarząd drogi nie jest organem administracji publicznej, lecz jednostką organizacyjną powołaną do obsługi takiego organu administracji, którym zawsze pozostaje zarządca drogi. Upoważnienie przez zarządcę drogi pracowników wymienionych w art. 21 ust. 1a u.d.p. do załatwiania spraw – w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych – w jego imieniu nie czyni bowiem z tych pracowników organu administracji publicznej.

Skoro zatem zarząd drogi, czyli wskazany przez Burmistrza Miasta Zarząd Dróg Wojewódzkich nie może być uznany za organ administracji publicznej, podobnie jak dyrektor takiej jednostki pomocniczej, to nie może między nim a Burmistrzem Miasta powstać spór kompetencyjny. Zarząd Dróg Wojewódzkich jest zarządem drogi w rozumieniu art. 21 ust. 1 u.d.p. utworzonym na podstawie uchwały Sejmiku Województwa. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich chociaż może mieć uprawnienia do wydawania decyzji (te wynikają z art. 21 ust. 1a u.d.p. albo z mocy ustawy), to w żadnej grupie tych uprawnień nie mieści się możność działania za zarządcę drogi jako organ administracji drogowej, któremu ustawa przyznaje kompetencje prowadzenia sporu o wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2019 r., II GW 15/19

Źródło: CBOSA

Niedz., 4 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel